0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Voorselectie

PAPI

CubiksFase HR CyclusMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

PAPI 3 brengt de drijfveren en het voorkeursgedrag van mensen in kaart. Hiermee krijg je een betrouwbare basis om het benodigde talent te identificeren, selecteren en ontwikkelen. De resultaten zijn toegespitst op wat voor jullie organisatie belangrijk is en voorziet in de nodige handvatten om daadkrachtige interviews te doen en productieve feedbackdiscussies te voeren. PAPI 3 geeft handvatten om precies te definiëren wat je in een kandidaat zoekt. Met onze Job Profiler is het mogelijk om een korte vragenlijst naar functie-experts te sturen en automatisch hun input te verzamelen over wat volgens hen essentieel is om succesvol te zijn in de functie. PAPI 3 is een vanaf de basis ontwikkelde persoonlijkheidsvragenlijst. Bovendien is de PAPI 3 een cultuurongevoelige vragenlijst die verkrijgbaar is in verschillende talen. Mede daarom is het ideaal voor internationale bedrijven die in meerdere landen persoonlijkheidsassessments willen uitvoeren. Zowel voor getrainde professionals als voor beginners beschikbaar.  Indien gecertificeerden nog niet aan de opfristraining voor de PAPI 3 hebben deelgenomen, is de oude PAPI 2 ook nog beschikbaar. Flyer PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Profiel

Read details

Logiks General Advanced

CubiksFase HR CyclusIntelligentieSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

Beter inzicht in de capaciteiten van huidige en potentiële werknemers maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Bovendien bespaart het tijd en helpt het prestaties te verbeteren. Capaciteitentests zijn hierbij een veelgebruikt middel en zijn één van de beste voorspellers van werkprestaties. Capaciteitentests maken niet voor niets een belangrijk deel uit van de processen van filteren en selecteren. Capaciteiten beoordelen was nog nooit zo eenvoudig. Logiks gebruikt wetenschappelijk onderbouwde inzichten om snel het beste talent te identificeren en de minst geschikte kandidaten uit te filteren. De vragen in iedere individuele Logiks test worden uit een grote database (de zogenaamde itembank) met mogelijke vragen geselecteerd. Hierdoor is iedere vragenlijst uniek. Dit geeft accurate en gedetailleerde assessments waar direct analyses op mogelijk zijn. Dit alles wordt ondersteund door Cubiks Online, ons gebruiksvriendelijke online platform voor eenvoudige afnames en rapportages. Deze test is geschikt voor HBO+ . Flyer Logiks

Read details

Verify Checking & Calculation

IntelligentieSelectieSHL/CEBVoorselectie

SHL heeft een groot assortiment aan capaciteiten methodieken, zoals de Checking Test. Deze meet iemands vaardigheid om snel en accuraat informatie te verwerken, gebaseerd op cijfers, letters en patronen. De Checking Test is daarom ideaal voor selectie doeleinden op het gebied van administratie, data verwerking & inkoop. De Calculation Test analyseert de vaardigheid om snel en correct cijfermatige berekeningen te maken welke van pas komen voor functies in de Retail, de bancaire sector of salarisadministratie. De nieuwe “Verify Checking and Calculation tests” zijn net zo anti fraudegevoelig als het huidige Verify assortiment. De vragenlijst is volledig online is, echter, iedere Verify test heeft een gratis, optionele en kortere vragenlijst welke onder supervisie op het kantoor van de werkgever kan worden ingevuld. Deze “follow-up test ” geeft werkgevers de mogelijkheid om te controleren of de persoon in kwestie ook daadwerkelijk de vragenlijst zelf heeft ingevuld. Voorbeeldrapportage

Read details

Savvy Integriteit

IntegriteitSavvySelectieVoorselectie

Savvy Integriteit biedt organisaties de mogelijkheid om kandidaten te beoordelen op een zestal integriteitrisico’s: diefstal, omkoopgedrag, gokken, middelengebruik, loyaliteit, en eerlijkheid. Deze module kan los worden afgenomen, als krachtige combinatie met de persoonlijkheidstest of als onderdeel van het totale assessment.

Read details

Profile Selector

360 Feedback (gedrag)PiCompanyVoorselectie

Profile Selector is een instrument dat door een organisatie gebruikt kan worden om verantwoord een of meer profielen van rollen binnen de organisatie te maken. Het gaat er dan voor elke rol om, op basis van relevante resultaatgebieden, de daarbij behorende competenties te kiezen. Profile Selector kan met name worden ingezet als het van belang is om die keuzes te baseren op het oordeel van meerdere relevante respondenten (leidinggevende, vervuller van de rol zelf, rolexpert). Het instrument wordt on line afgenomen zodat respondenten onafhankelijk van elkaar en op elke willekeurige tijd en plaats hun oordelen kunnen geven. Het instrument geeft op basis van deze oordelen aan welke competenties van belang voor de rol kunnen zijn. De gezamenlijke oordelen worden in een rapportage met overzichtelijke grafieken aan de respondenten gepresenteerd. Deze rapportage vormt de basis voor de keuze van de uiteindelijke lijst van competenties voor de rol. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Career Values

MotivatiePiCompanyVoorselectie

Detector Career Values kan worden ingezet om de loopbaanwaarden van uw kandidaat inzichtelijk te maken ten behoeve van preselectie. Ofwel Detector Career Values geeft inzicht in zaken die iemand belangrijk vindt in zijn/haar werk. Detector Career Values onderscheidt acht verschillende waarden, te weten: • Toewijding • Zekerheid • Management • Uitdaging • Zelfstandigheid • Deskundigheid • Ondernemerschap • Werk en privé Detector Career Values geeft een overzichtelijk en direct interpreteerbaar overzicht van de mate van belangrijkheid van de verschillende waarden. Zo staan de belangrijkste waarden bovenaan. De waarden die een kandidaat het minst belangrijk vindt, staan onderaan. Detector Career Values wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op iedere willekeurige plaats en tijdstip worden afgenomen, waardoor deze met name goed kan worden ingezet in situaties waarin snelheid van afname en beslissen essentieel is. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Big Five Personality

PersoonlijkheidPiCompanyVoorselectie

Detector Big Five Personality geeft een snel en efficiënt beeld van de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken. Het gaat hier om de zogenaamde “Big Five”-persoonlijkheidsfactoren: instabiliteit; extraversie; openheid; aanpassen; consciëntieusheid. Op basis van deze kenmerken geeft Detector Big Five Personality een beeld in hoeverre het persoonlijkheidsprofiel aansluit bij de eisen van een opdracht. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan op iedere willekeurige plaats en tijdstip worden afgenomen, waardoor deze met name goed kan worden ingezet in situaties waarin snelheid van afname en beslissen essentieel is. Detector Big Five Personality geeft per persoonlijkheidskenmerk de positie van de kandidaat weer ten opzichte een normgroep, namelijk die van de werkende bevolking, onafhankelijk van geslacht, opleiding of leeftijd. Het persoonlijkheidsprofiel wordt overzichtelijk en direct interpreteerbaar weergegeven in een grafisch overzicht op één pagina. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Ability

IntelligentiePiCompanyVoorselectie

De Detector Ability is een nieuwe, unieke preselectie intelligentietest. De test meet hoe snel en gemakkelijk u bepaalde vragen oplost. Intelligentie voorspelt het gemak en de snelheid waarmee iemand nieuwe problemen kan oplossen en nieuwe informatie kan leren. Dit geeft daarom een goed beeld van hoe iemand in een functie met bepaalde problemen zal omgaan. Met Detector Ability wordt een voorselectie gemaakt van kandidaten die voldoen aan het voor de functie/vraagstelling gewenste denkniveau en die zullen worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure binnen de organisatie. De Detector Ability bestaat uit vier onderdelen: Figuurreeksen, Matrixen, Cijferreeksen en Diagrammen. Voorafgaand aan elk onderdeel is een uitleg met oefenvragen. De uitleg en voorbeeldvragen zijn niet gekoppeld aan tijd en kunnen rustig doorgenomen, zonder tijdsdruk. Na de uitleg en voorbeeldvragen begint het maken van de echte vragen voor dat onderdeel. Nadat een onderdeel is afgerond, volgt opnieuw een uitleg met oefenvragen van het volgende onderdeel. En daarna de echte vragen voor dat onderdeel. Totdat alle vier de onderdelen zijn gemaakt. De Detector Ability is uniek omdat de test cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar is. Detector Ability kan daarom worden ingezet voor het snel en efficiënt meten van het algemene intelligentieniveau van kandidaten ten behoeve van preselectie ongeacht hun culturele of taalachtergrond. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Big Five Personality

PersoonlijkheidPiCompanySelectieVoorselectie

Connector Big Five Personality is een uitgebreidere versie van de Detector Big Five Personality. De gebruiker kan zelf een aantal competenties selecteren en het rapport geeft aan in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat daarbij aansluit. Ook hier worden persoonlijkheid als aansluiting bij de geselecteerde competenties overzichtelijk en direct interpreteerbaar weergegeven in een grafisch overzicht op één pagina. Voor studenten is er een speciale Student Big Five Personality uitgave. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Ability (V)MBO

IntelligentiePiCompanySelectieVoorselectie

Connector Ability is een unieke capaciteitentest die de G-factor, de algemene – “General” – intelligentiefactor meet. Ook is de Connector Ability cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar. Omdat de Connector Ability ook thuis kan worden afgenomen, bestaat voor organisaties de mogelijkheid om de Connector Ability Validator in te zetten. Deze Validator maakt het mogelijk de thuistest van de kandidaat te valideren op een zeer korte en beknopte wijze. De inhoud van de test past zich tijdens de afname aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat aan, zodat deze telkens een volgende vraag voorgelegd krijgt die voor het bepalen van diens niveau op dat moment de meeste informatie geeft. Dit is efficiënt, snel en effectief. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op verschillende plaatsen en tijdstippen worden afgenomen, waardoor deze vooral goed kan worden ingezet in situaties waarin verschillende kandidaten waar ook ter wereld met elkaar worden vergeleken. De test levert een meting van het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat daarvoor vooraf een opleidingsniveau hoeft te worden bepaald, wat van belang is bij internationale vergelijking waar diploma’s niet altijd vergelijkbaar zijn. Achteraf kan de score worden vergeleken met een aantal internationaal gestandaardiseerde niveau normgroepen. Er zijn betrouwbare normgegevens beschikbaar voor de internationaal bekende Bachelor- en Master niveaus en voor lagere/middelbare opleidingsniveaus. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact