0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

VanderMaesen & Koch

Webcamtest Sales

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

In deze test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een bepaalde rol in het werk, bijvoorbeeld die van leidinggevende of van adviseur, verkoper of account manager. SQ-tests gaan na of een kandidaat inzicht heeft in effectiviteit. De Webcamtest gaat na of de kandidaat dat inzicht gebruikt in daadwerkelijk expressief gedrag. De Webcamtest Sales bestaat uit tien situaties en duurt ongeveer 45 minuten om te maken. Vereist is een rustige ruimte waarin de deelnemer ongestoord mondeling kan reageren op de situaties. In de scènes van de test komen mensen – gespeeld door acteurs – ten tonele die de kandidaat aanspreken, alsof de kandidaat in een werkrol functioneert. Na het zien en horen van de scène is het de bedoeling dat de kandidaat spontaan vanuit zijn rol mondeling reageert, bijvoorbeeld vanuit de rol van verkoper wiens voorstel door de klant wordt afgewezen. De reactie van de kandidaat wordt opgenomen met een webcam en doorgestuurd naar een server. Door een knop op het scherm aan te klikken geeft de kandidaat aan dat de volgende scène kan starten. Een adviseur kan de opgeslagen respons online bekijken en  beoordelen aan de hand van scoringsinstructies. De Webcamtest is toepasbaar voor selectie en voor toetsing (bijvoorbeeld in het kader van certificering). Voor ontwikkeling van competenties hebben we een aparte methode met gebruik van webcam, CamCoach genaamd. Voordelen van de Webcamtest ten opzichte van een assessment center zijn: Geringere operationele kosten: de situaties hoeven slechts éénmaal door acteurs gespeeld te worden. Grotere standaardisatie: elke kandidaat krijgt dezelfde situaties aangeboden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de metingen. Ook de beoordelingsinstructies zijn gestandaardiseerd. Verhoogde flexibiliteit: assessoren hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn, maar kunnen achteraf het materiaal beoordelen. Grotere variatiebreedte: er zijn meer soorten situaties in korte tijd af te beelden. Voorbeeldrapportage

Read details

Webcamtest Leidinggeven

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

In deze test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een bepaalde rol in het werk, bijvoorbeeld die van leidinggevende of van adviseur, verkoper of account manager. SQ-tests gaan na of een kandidaat inzicht heeft in effectiviteit. De Webcamtest gaat na of de kandidaat dat inzicht gebruikt in daadwerkelijk expressief gedrag. De Webcamtest Leidinggeven bestaat uit tien situaties en duurt ongeveer 45 minuten om te maken. Vereist is een rustige ruimte waarin de deelnemer ongestoord mondeling kan reageren op de situaties. In de scènes van de test komen mensen – gespeeld door acteurs – ten tonele die de kandidaat aanspreken, alsof de kandidaat in een werkrol functioneert. Na het zien en horen van de scène is het de bedoeling dat de kandidaat spontaan vanuit zijn rol mondeling reageert, bijvoorbeeld vanuit de rol van verkoper wiens voorstel door de klant wordt afgewezen. De reactie van de kandidaat wordt opgenomen met een webcam en doorgestuurd naar een server. Door een knop op het scherm aan te klikken geeft de kandidaat aan dat de volgende scène kan starten. Een adviseur kan de opgeslagen respons online bekijken en  beoordelen aan de hand van scoringsinstructies. De Webcamtest is toepasbaar voor selectie en voor toetsing (bijvoorbeeld in het kader van certificering). Voor ontwikkeling van competenties hebben we een aparte methode met gebruik van webcam, CamCoach genaamd. Voordelen van de Webcamtest ten opzichte van een assessment center zijn: Geringere operationele kosten: de situaties hoeven slechts éénmaal door acteurs gespeeld te worden. Grotere standaardisatie: elke kandidaat krijgt dezelfde situaties aangeboden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de metingen. Ook de beoordelingsinstructies zijn gestandaardiseerd. Verhoogde flexibiliteit: assessoren hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn, maar kunnen achteraf het materiaal beoordelen. Grotere variatiebreedte: er zijn meer soorten situaties in korte tijd af te beelden. Voorbeeldrapportage

Read details

SQ Sociale Vaardigheden

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

De SQ-Sociale Vaardigheden (SoVa) meet de sociale intelligentie van personen die net op de arbeidsmarkt komen en die daar gaan samenwerken met collega’s, leidinggevenden en klanten. De SQ-test is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociaal intelligente medewerker schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-SoVa bestaat uit 18 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. Er wordt van kandidaten een oordeel gevraagd van de effectiviteit van sociaal gedrag van medewerkers in relatie met leidinggevenden, collega’s en klanten. De SQ-SoVa is bedoeld voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen van niveau HBO+ of ervaren mensen met MBO-niveau. De testtijd bedraagt ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen. De rapportage is gebaseerd op acht scores. De belangrijkste, de SQ-score, geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met het oordeel van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en reputatie. Verder zijn er drie SQ-deelscores, voor omgang met leidinggevenden, collega’s en klanten. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary.

Read details

SQ Sales

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

SQ-Sales meet het inzicht van personen in de effectiviteit van commercieel gedrag, adviesgedrag en andere klantcontacten. De SQ-Sales is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociaal intelligente medewerker schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-Sales bestaat uit vijftien scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. Er wordt van kandidaten een oordeel gevraagd van de effectiviteit van sociaal gedrag van medewerkers in relatie met potentiële of bestaande klanten. De situaties zijn afkomstig uit interviews met ervaringsdeskundigen: verkopers, commerciële managers en adviseurs. De SQ-Sales is bedoeld voor mensen die een commerciële of adviesfunctie in de dienstensector ambiëren, van MBO+ niveau. De testtijd bedraagt ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen. De rapportage is gebaseerd op vijf scores. De belangrijkste, de SQ-score, geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met het oordeel van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en reputatie. We hebben de expertnorm ontwikkeld aan de hand van oordelen van vijftien ervaren verkoop- en adviesmanagers en assessmentadviseurs. Verder zijn er vier SQ-competentiescores. Deze vier competenties worden in de literatuur als relevant voor verkoop- en adviessucces beschouwd. Het zijn: Klantgerichtheid. Deze score geeft aan hoe goed de oordelen van reacties overeenkomen met de oordelen van experts. Bij deze score gaat het om situaties waarin een verkoper rekening houdt met het perspectief van de klant: diens belangen, onzekerheden, eigenaardigheden en emoties. In de Roos van Leary, een belangrijk psychologisch model van sociale interactie, is dit de Samen dimensie. In de big five is het factor 2: Respect  In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Voelen. Overtuigingskracht. Ook hier is de score weer gebaseerd op de overeenkomst met de oordelen van experts, maar nu in situaties waarin een verkoper op die manier de relatie met de klant zo stuurt dat de klant een route kiest die in het belang is van de verkoper (en die bij verkopen meestal congruent is met het organisatiebelang). In de Roos van Leary gaat het om de Boven dimensie. In de big five is het een deelaspect van factor 1: Extraversie, Sociale Invloed. In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Zelfbeheersing. Deze score geeft aan hoe goed de kandidaat overeenkomt met experts in de beoordeling van reacties die betrekking hebben op het omgaan met tegenvallers, conflict, obstructie, onzekerheid, kritiek. Hierbij hoort gedrag zoals: niet in verwarring raken, niet dichtklappen, kalm blijven, optimisme, “pokerface”, rustig blijven praten zijn allemaal indicatoren. Big five factor 4 (Emotionele stabiliteit) komt overeen met dit construct. Doelgerichtheid. Net als bij de uitslagen 2, 3 en 4 gaat het om de overeenstemming met experts, maar nu in situaties waarin het gaat om de energie te blijven richten op het bereiken van het doel. In de big five wordt deze vertegenwoordigd door factor 3, Consciëntieusheid. In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Voorbeeldrapportage

Read details

SQ Leiderschap

SelectieSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers. SQ-tests zijn multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociale intelligente leidinggevende schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen. De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO-niveau met ervaring. De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen. Er is een maatwerkrapportage gebaseerd op acht scores. Belangrijkste is de SQ-score, gebaseerd op alle 68 effectiviteitsbeoordelingen. Verder vier SQ-deelscores, voor aanspreken op voortgang en werkresultaten, aanspreken op sociaal gedrag, motiveren en coachen. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary. Voorbeeldrapportage

Read details

CamCoach Sales

OntwikkelingSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je een minuut de tijd om hier spontaan op te reageren. In het e-learningprogramma kun je je eigen reactie direct daarna terugbekijken, samen met een aantal indicatoren van effectief gedrag en een voorbeeldreactie van een rolmodel. Ook kan je reeds gefilmde effectieve reacties bekijken. Gesterkt door deze informatie kun je als deelnemer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en opnieuw een reactie inspreken. Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de situatie en het gedrag helemaal beheerst. Daarna kun je de volgende situatie starten. Voordelen van CamCoach: Effectief door combineren van principes die het leerproces faciliteren (blended learning). Efficiënt omdat de deelnemer zelfstandig het programma doorloopt. De deelnemer is zijn eigen beoordelaar en coach.Laagdrempelig omdat het enige vereiste een PC/laptop met internetverbinding en webcam is. Veiligomdat een deelnemer CamCoach thuis kan doen terwijl er niemand meekijkt. Gebruiksmogelijkheden die wij zien met deze methode: Als optie binnen een ontwikkelingsprogramma waarin deelnemers een eigen budget beheren en daaruit zelf de verschillende onderdelen samenstellen. Als voorbereiding op een training. Door de e-learningmodule vooraf als huiswerkopdracht mee te geven staan de neuzen vanaf het begin in dezelfde richting en kan bovendien een bepaald basisniveau worden verondersteld. Deelnemers kunnen aan bij aanvang van de training beter hun eigen leerpunten ter sprake brengen door te refereren aan de concrete situaties die zij hebben doorlopen. Als onderdeel van een training. Deelnemers gaan bijvoorbeeld in subgroepjes uiteen en nemen om beurten plaats voor de webcam. Men reflecteert op eigen en elkaars reacties. Voordeel is dat iedereen aan de beurt komt. Eventueel kan hierna een rollenspel worden georganiseerd met een echte acteur die de diepte ingaat. Hier valt dan meer effect van te verwachten omdat de deelnemers dan al over de eerste schroom heen zijn en bovendien beschikken over de benodigde basisvaardigheden waarmee zij de acteur tegenspel kunnen geven. Als onderdeel van individuele coaching. De coach kan de reacties die de deelnemer in de CamCoach gaf, zelf beluisteren. Als voorbereiding op een assessment.

Read details

CamCoach Leidinggeven

OntwikkelingSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je een minuut de tijd om hier spontaan op te reageren. In het e-learningprogramma kun je je eigen reactie direct daarna terugbekijken, samen met een aantal indicatoren van effectief gedrag en een voorbeeldreactie van een rolmodel. Ook kan je reeds gefilmde effectieve reacties bekijken. Gesterkt door deze informatie kun je als deelnemer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en opnieuw een reactie inspreken. Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de situatie en het gedrag helemaal beheerst. Daarna kun je de volgende situatie starten. Voordelen van CamCoach: Effectief door combineren van principes die het leerproces faciliteren (blended learning). Efficiënt omdat de deelnemer zelfstandig het programma doorloopt. De deelnemer is zijn eigen beoordelaar en coach.Laagdrempelig omdat het enige vereiste een PC/laptop met internetverbinding en webcam is. Veiligomdat een deelnemer CamCoach thuis kan doen terwijl er niemand meekijkt. Gebruiksmogelijkheden die wij zien met deze methode: Als optie binnen een ontwikkelingsprogramma waarin deelnemers een eigen budget beheren en daaruit zelf de verschillende onderdelen samenstellen. Als voorbereiding op een training. Door de e-learningmodule vooraf als huiswerkopdracht mee te geven staan de neuzen vanaf het begin in dezelfde richting en kan bovendien een bepaald basisniveau worden verondersteld. Deelnemers kunnen aan bij aanvang van de training beter hun eigen leerpunten ter sprake brengen door te refereren aan de concrete situaties die zij hebben doorlopen. Als onderdeel van een training. Deelnemers gaan bijvoorbeeld in subgroepjes uiteen en nemen om beurten plaats voor de webcam. Men reflecteert op eigen en elkaars reacties. Voordeel is dat iedereen aan de beurt komt. Eventueel kan hierna een rollenspel worden georganiseerd met een echte acteur die de diepte ingaat. Hier valt dan meer effect van te verwachten omdat de deelnemers dan al over de eerste schroom heen zijn en bovendien beschikken over de benodigde basisvaardigheden waarmee zij de acteur tegenspel kunnen geven. Als onderdeel van individuele coaching. De coach kan de reacties die de deelnemer in de CamCoach gaf, zelf beluisteren. Als voorbereiding op een assessment.

Read details
Contact