0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Selectie

Rollen Rapport

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Rollen Rapport bestaat uit drie onderdelen: groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkersstijlen. Het rapport geeft daarmee inzicht in de rol die de persoon inneemt in een groep en de wijze waarop hij/zij leiding geeft. Het rapport is geinspireerd op de theorie van Belbin. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Big Five Personality

OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompanySelectie

De Reflector Big Five Personality is het meest uitgebreide instrument en geeft een genuanceerd en volledig beeld van iemands persoonlijkheid in dagelijkse werksituaties. Dat komt onder andere aan de orde bij de keuze voor persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten, loopbaankeuzes en beoordeling van potentieel voor doorgroei. De Reflector Big Five Personality biedt hierbij ondersteuning door de respondent te meten op de belangrijkste vijf persoonlijkheidskenmerken, de zogenaamde “Big Five”: instabiliteit; extraversie; openheid; aanpassen; consciëntieusheid, en daarnaast meer in detail op 24 onderliggende aspecten van die “Big Five”. Op basis van deze informatie wordt vervolgens geschat hoe gemakkelijk der respondent een door de gebruiker zelf geselecteerd aantal competenties kan laten zien of verder kan ontwikkelen. Zowel de persoonlijkheidkenmerken als de informatie over de competenties worden overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Big Five Leadership

PersoonlijkheidPiCompanySelectie

Welke leiderschapsrollen passen goed en welke passen minder goed bij iemand? Hoeveel energie kost het om een bepaalde rol te ontwikkelen? En welke persoonlijkheidskenmerken liggen ten grondslag aan iemands leiderschapsprofiel? Bij dergelijke vragen kan de Reflector Big Five Leadership helpen. Reflector Big Five Leadership laat zien hoeveel aanleg iemand heeft om werkgedrag dat past bij een specifieke leiderschapsrol, te ontwikkelen en langdurig vast te houden. Hiermee geeft het instrument mede inzicht in hoeverre een leidinggevende functie bij iemand past. Persoonlijkheid als basis voor succes Of iemand met succes bepaalde leiderschapsrollen kan laten zien, is in hoge mate afhankelijk van iemands persoonlijkheid. Hoe beter iemands persoonskenmerken aansluiten bij een bepaalde leiderschapsrol, hoe gemakkelijker iemand het gedrag zal laten zien dat belangrijk is voor deze rol. De Reflector Big Five Leadership is gebaseerd op het succesvolle instrument Reflector Big Five Personality. Dit instrument is zeer effectief en betrouwbaar, met een hoge voorspellende waarde. Acht leiderschapsrollen De Reflector Big Five Leadership onderscheidt acht leiderschapsrollen, gebaseerd op de welbekende en bewezen principes van Quinn: • Vernieuwer Kenmerkend voor de Vernieuwer is een sterke gerichtheid op het genereren van nieuwe ideeën. Het kernwoord van de Vernieuwer is ‘innovatie’. • Netwerker De Netwerker vertegenwoordigt de afdeling/organisatie naar buiten toe en onderhoudt vaak actief een groot netwerk. Het kernwoord van de Netwerker is ‘mogelijkheden’. • Producent De Producent is een echte doener. Deze leider gaat snel en voortvarend te werk, richt zich op duidelijke taken en streeft concrete resultaten na. Het kernwoord van de Producent is ‘resultaat’. • Koersbepaler Typerend voor de Koersbepaler is de gerichtheid op het stellen van doelen en het uitstippelen van een koers. Het kernwoord van deze leider is ‘richting’. • Coördinator De Coördinator is iemand die planning en structuur aanbrengt, taken en middelen toewijst en de voortgang bewaakt. Het kernwoord van de Coördinator is ‘regelen’. • Monitor De Monitor is te typeren als iemand die zaken zorgvuldig analyseert, registreert en rapporteert. Het kernwoord van de Monitor is ‘informatie’. • Teambouwer De Teambouwer stelt kaders voor samenwerking vast en schenkt aandacht aan het groepsproces. Het kernwoord van de Teambouwer is ‘samenwerking’. • Coach Bij de Coach ligt de nadruk op coaching, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het kernwoord van de Coach is ‘begeleiding’. Heldere rapportage Reflector Big Five Leadership kan online worden aangevraagd. De deelnemer ontvangt een e-mail met een link naar een vragenlijst. Na invulling wordt de rapportage direct online verstuurd. De rapportage bestaat uit twee onderdelen: de rapportage leiderschapsrollen, waarin de deelnemer wordt vergeleken met een extra normgroep van managers, en de onderliggende persoonlijkheidsrapportage, waarin onder meer de ontwikkelbaarheid van een rol wordt weergegeven. Voorbeeldrapportage

Read details

Reference Check

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceSegmentSelectieUitgever

Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het bevragen van een contactpersoon bij een eerdere werkgever van een sollicitant. Het is de bedoeling dat de toekomstige werkgever op deze wijze navraag kan doen bij deze personen over het functioneren van deze sollicitant. Met behulp van deze online check kan adequaat een referentie worden gevraagd. Ten minste is de Reference Check de optimale voorbereiding voor het nabellen van een referentie. De afnametijd is ongeveer 15 minuten.

Read details

OPQ Universal Competency Rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

In het Universal Competency Rapport wordt de kandidaat in termen van relevante competenties beschreven. Er wordt hierbij een vertaling gemaakt van de OPQ dimensies naar de SHL competenties. Het geeft een ingang om met de kandidaat op gestructureerde wijze de sterke en zwakke competenties door te nemen. Het rapport kan voor selectiedoeleinden worden gebruikt om de match tussen competenties van de kandidaat en de belangrijke competenties voor de functie in kaart te brengen. Voorbeeldrapportage

Read details

OPQ Profiel

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het profiel geeft een beknopt overzicht van de scores op de 32 OPQ dimensies. Het rapport is bedoeld voor de getrainde gebruiker ter voorbereiding op een feedback gesprek, volledig assessment of een geschreven rapport. Voorbeeldrapportage

Read details

OPQ Persoonlijk Rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Persoonlijk Rapport is speciaal ontwikkeld om aan ‘ongetrainde’ kandidaten te geven. Het beschrijft de resultaten op de verschillende onderdelen op een relatief genuanceerde en persoonlijke wijze. In de praktijk blijkt dat kandidaten het erg prettig vinden om de resultaten te zien nadat ze een vragenlijst hebben ingevuld. Voorbeeldrapportage

Read details

OPQ

MobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

De OPQ32r (oftewel de OPQ) is werkelijk een werelds instrument dat consistente assessment en evaluatie op mondiale schaal mogelijk maakt. OPQ32r levert een beroepsmodel dat een helder kader biedt voor het interpreteren van complexe persoonlijkheidspatronen. Het beschrijft 32 dimensies van de geprefereerde gedragsstijl van mensen op hun werk, gegroepeerd binnen drie domeinen: – Relaties Met Mensen – Denkstijl – Gevoelens en Emoties De meerderheid van de kandidaten kan de vragenlijst online in minder dan 30 minuten afronden, een aanzienlijke verkorting van de tijd vergeleken met de voorgaande versie van de OPQ met gedwongen keuze. Met de nieuwe indeling van de vragenlijst, die het invullen makkelijker maakt, wordt ook het toepassingsbereik naar andere opleidingsniveaus uitgebreid. De vragenlijst en een breed aanbod aan rapporten met resultaten zijn beschikbaar in meer dan 30 talen. Er zijn tevens grote hoeveelheden vergelijkingsgroepen beschikbaar, die het mogelijk maken vergelijkingen te maken voor een specifieke functie, niveau, sector en culturele groep. Hieronder een overzicht van alle beschikbare rapportages met ondersteuning voor de te kiezen rapportage. Voorbeeldrapportage

Read details

Motivation

Fase HR CyclusHrmForceMotivatieOntwikkelingSegmentSelectieUitgever

Motivatie is een van de essentiële onderdelen van succes op het werk. De vragenlijst is ontwikkeld om medewerkers te helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt. In de motivatie vragenlijst wordt dan ook geanalyseerd welke factoren motiveren en welke factoren niet motiveren. De afnametijd is ongeveer 15 minuten.

Read details

Master Person Analysis (MPA)

Master ManagementOntwikkelingPersoonlijkheidSelectie

Master Person Analysis (MPA) is één van de beste en meest gebruikte test instrumenten op de Europese markt. De test brengt voor een bepaalde functie snel en helder de gedragsvereisten in beeld. Het creëert onder meer een duidelijk uitgangspunt om de juiste persoon te selecteren. Het functieprofiel geeft ook aan welke gewenstegedrageigenschappen tot succes zullen leiden. Met de MPA wordt het voor zowel werknemers, collega’s als managers duidelijk welke persoonlijke eigenschappen vereist zijn om efficiënt te kunnen samenwerken. Wat wordt zoals onderzocht? Wat motiveert iemand? – Leiden prestaties op korte of lange termijn tot motivatie? – Kan iemand voor zichzelf opkomen? – Is de focus op één of meerdere zaken tegelijk? Kan de persoon met druk omgaan? Hoe beweegt hij/zij zich sociaal? – Is iemand emotioneel of rationeel ingesteld? – Is de persoon actief op zoek naar contact met anderen of vermijdt hij/zij contact? – Is iemand goed van vertrouwen of sceptisch ingesteld? Wat is zijn/haar manier van werken: – Houdt de persoon van grote lijnen of juist van details? – Kan iemand snel beslissen of moet alles gewikt en gewogen? – Is de focus op routine & procedures of innovatie & creativiteit? Hoe zit het met de volgende competenties? o Abstract overzicht o Delegerend vermogen o Behoefte aan zelfontwikkeling o Dominantie o Doorzettingsvermogen o Efficiëntie o Egocentriciteit o Empathie o Extraversie o Feitelijk inzicht o Generalist o Gevoel voor verantwoordelijkheid o Gevoeligheid o Horizon m.b.t. planning o Initiatief o Intuïtie en creativiteit o Kritisch oordeel o Motiverend vermogen o Nemen van risico’s o Onafhankelijkheid o Praktische instelling o Relationele vaardigheid o Sociaal impact o Sociale flexibiliteit o Stress management o Taakgerichtheid o Wijze van communiceren o Zelfstandigheid Waar ligt de nadruk in management functies? Aansturen personeel? Ontwikkeling & innovatie? Winstmaximalisatie? Planning & Procedures? Waar ligt de nadruk in commerciële functies? Verkopen? Beheren van accounts? Hoe communiceert iemand primair? o Vanuit een enthousiast perspectief? o Vanuit een ondersteunend perspectief? o Vanuit een pragmatisch perspectief? o Vanuit een analytisch perspectief? Welke rol ligt iemand het beste (belangrijk in teamverband)? o Hard werken en doen wat de baas zegt? o Talenten benutten en anderen aan het werk zetten? o Initiatieven ontplooien? o Ideeën bedenken? o De boer op gaan om informatie in te winnen? o Zaken kritisch toetsen op kwaliteit en haalbaarheid? o Onderdeel zijn van een team en daar voldoening uit halen? o Zaken tot een goed einde brengen die anderen hebben voorgekookt? En welke combinaties zijn er allemaal mogelijk? En wat zijn secundaire dan wel tertiaire kwaliteiten? Voorbeeldrapportage

Read details
Contact