0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Selectie

Verify Checking & Calculation

IntelligentieSelectieSHL/CEBVoorselectie

SHL heeft een groot assortiment aan capaciteiten methodieken, zoals de Checking Test. Deze meet iemands vaardigheid om snel en accuraat informatie te verwerken, gebaseerd op cijfers, letters en patronen. De Checking Test is daarom ideaal voor selectie doeleinden op het gebied van administratie, data verwerking & inkoop. De Calculation Test analyseert de vaardigheid om snel en correct cijfermatige berekeningen te maken welke van pas komen voor functies in de Retail, de bancaire sector of salarisadministratie. De nieuwe “Verify Checking and Calculation tests” zijn net zo anti fraudegevoelig als het huidige Verify assortiment. De vragenlijst is volledig online is, echter, iedere Verify test heeft een gratis, optionele en kortere vragenlijst welke onder supervisie op het kantoor van de werkgever kan worden ingevuld. Deze “follow-up test ” geeft werkgevers de mogelijkheid om te controleren of de persoon in kwestie ook daadwerkelijk de vragenlijst zelf heeft ingevuld. Voorbeeldrapportage

Read details

Verify

IntelligentieSelectieSHL/CEB

Verify is een volledige oplossing die een unieke combinatie vormt van cognitieve capaciteitentests, beveilingsmaatregelen en een wetenschappelijk verificatieproces. Met Verify kunnen kandidaten veilig, effectief en online getest worden, in minder tijd en minder moeite. De reeks Verify capaciteitentests bestaat uit 3 typen: verbaal, numeriek en inductief redeneren. De drie tests kunnen afzonderlijk of in willekeurige volgorde worden gemaakt, afhankelijk van de eigenschappen die moeten worden beoordeeld. Numeriek redeneren is ontwikkeld om te bepalen of een kandidaat correcte gevolgtrekkingen of veronderstellingen uit numerieke of statistische gegevens kan afleiden. De test meet de vaardigheid om te werken met numerieke gegevens in de context van een realistische werkplek. Verbaal redeneren is ontwikkeld om te bepalen of een kandidaat de logica van verschillende soorten schriftelijke argumenten kan evalueren. De test meet de vaardigheid om te bepalen in hoeverre conclusies die worden getrokken uit inhoud die typisch is voor verschillende werkomgevingen ook daadwerkelijk worden ondersteund. Inductief redeneren is ontwikkeld om te bepalen of een kandidaat inzicht heeft in de relatie tussen diverse concepten, onafhankelijk van de opgedane kennis. Voorbeeldrapportage

Read details

Team Roles

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

De kandidaat vult thuis of op de werkplek een online vragenlijst in met de focus op teamrollen. Dit geeft een overzicht van de groepsrollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die groepsrol.

Read details

Team Impact Selectie

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Team Impact -Selectie rapport biedt een sterkte-zwakte analyse van een kandidaat in het kader van het werken binnen een team. Tevens kunt u aan de hand van gestructureerde, competentiegerichte interviewvragen in een gesprek de mogelijke bijdrage van deze kandidaat aan een team verder onderzoeken. Het geeft aan hoe de kandidaat in teamverband werkt en hoe de prestaties van de kandidaat door de kandidaat zelf verbeterd kunnen worden. Tevens geeft het managers ondersteuning bij de verbeteren van de prestatie van een teamlid. Voorbeeldrapportage

Read details

SQ Sociale Vaardigheden

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

De SQ-Sociale Vaardigheden (SoVa) meet de sociale intelligentie van personen die net op de arbeidsmarkt komen en die daar gaan samenwerken met collega’s, leidinggevenden en klanten. De SQ-test is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociaal intelligente medewerker schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-SoVa bestaat uit 18 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. Er wordt van kandidaten een oordeel gevraagd van de effectiviteit van sociaal gedrag van medewerkers in relatie met leidinggevenden, collega’s en klanten. De SQ-SoVa is bedoeld voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen van niveau HBO+ of ervaren mensen met MBO-niveau. De testtijd bedraagt ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen. De rapportage is gebaseerd op acht scores. De belangrijkste, de SQ-score, geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met het oordeel van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en reputatie. Verder zijn er drie SQ-deelscores, voor omgang met leidinggevenden, collega’s en klanten. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary.

Read details

SQ Sales

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

SQ-Sales meet het inzicht van personen in de effectiviteit van commercieel gedrag, adviesgedrag en andere klantcontacten. De SQ-Sales is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociaal intelligente medewerker schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-Sales bestaat uit vijftien scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. Er wordt van kandidaten een oordeel gevraagd van de effectiviteit van sociaal gedrag van medewerkers in relatie met potentiële of bestaande klanten. De situaties zijn afkomstig uit interviews met ervaringsdeskundigen: verkopers, commerciële managers en adviseurs. De SQ-Sales is bedoeld voor mensen die een commerciële of adviesfunctie in de dienstensector ambiëren, van MBO+ niveau. De testtijd bedraagt ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen. De rapportage is gebaseerd op vijf scores. De belangrijkste, de SQ-score, geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met het oordeel van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en reputatie. We hebben de expertnorm ontwikkeld aan de hand van oordelen van vijftien ervaren verkoop- en adviesmanagers en assessmentadviseurs. Verder zijn er vier SQ-competentiescores. Deze vier competenties worden in de literatuur als relevant voor verkoop- en adviessucces beschouwd. Het zijn: Klantgerichtheid. Deze score geeft aan hoe goed de oordelen van reacties overeenkomen met de oordelen van experts. Bij deze score gaat het om situaties waarin een verkoper rekening houdt met het perspectief van de klant: diens belangen, onzekerheden, eigenaardigheden en emoties. In de Roos van Leary, een belangrijk psychologisch model van sociale interactie, is dit de Samen dimensie. In de big five is het factor 2: Respect  In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Voelen. Overtuigingskracht. Ook hier is de score weer gebaseerd op de overeenkomst met de oordelen van experts, maar nu in situaties waarin een verkoper op die manier de relatie met de klant zo stuurt dat de klant een route kiest die in het belang is van de verkoper (en die bij verkopen meestal congruent is met het organisatiebelang). In de Roos van Leary gaat het om de Boven dimensie. In de big five is het een deelaspect van factor 1: Extraversie, Sociale Invloed. In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Zelfbeheersing. Deze score geeft aan hoe goed de kandidaat overeenkomt met experts in de beoordeling van reacties die betrekking hebben op het omgaan met tegenvallers, conflict, obstructie, onzekerheid, kritiek. Hierbij hoort gedrag zoals: niet in verwarring raken, niet dichtklappen, kalm blijven, optimisme, “pokerface”, rustig blijven praten zijn allemaal indicatoren. Big five factor 4 (Emotionele stabiliteit) komt overeen met dit construct. Doelgerichtheid. Net als bij de uitslagen 2, 3 en 4 gaat het om de overeenstemming met experts, maar nu in situaties waarin het gaat om de energie te blijven richten op het bereiken van het doel. In de big five wordt deze vertegenwoordigd door factor 3, Consciëntieusheid. In het competentiemodel Denken Voelen Kracht wordt deze competentie gerubriceerd onder Kracht. Voorbeeldrapportage

Read details

SQ Leiderschap

SelectieSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers. SQ-tests zijn multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociale intelligente leidinggevende schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen. De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO-niveau met ervaring. De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen. Er is een maatwerkrapportage gebaseerd op acht scores. Belangrijkste is de SQ-score, gebaseerd op alle 68 effectiviteitsbeoordelingen. Verder vier SQ-deelscores, voor aanspreken op voortgang en werkresultaten, aanspreken op sociaal gedrag, motiveren en coachen. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary. Voorbeeldrapportage

Read details

Signalen rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

In het Signalen rapport worden uitspraken gedaan over opmerkelijke combinaties van OPQ dimensies. Op een snelle en eenvoudige wijze krijgt u een beeld van de meest opvallende resultaten in het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat. Er zijn drie categorien van signalen: zeer duidelijke signalen, duidelijke signalen en opmerkelijke signalen. Per signaal wordt een korte beschrijving gegegeven. Voorbeeldrapportage

Read details

Savvy Integriteit

IntegriteitSavvySelectieVoorselectie

Savvy Integriteit biedt organisaties de mogelijkheid om kandidaten te beoordelen op een zestal integriteitrisico’s: diefstal, omkoopgedrag, gokken, middelengebruik, loyaliteit, en eerlijkheid. Deze module kan los worden afgenomen, als krachtige combinatie met de persoonlijkheidstest of als onderdeel van het totale assessment.

Read details

Sales Rapport

MotivatieOntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Sales rapport verschaft een grafische en verhalende samenvatting van een individu’s natuurlijke gedragsstijl die essentieel zal zijn voor verkoopssucces. Het helpt mensen in salesfuncties potentiele sterktes, zwaktes en gebieden om verder te onderzoeken te identificeren. Het is opgedeeld in 3 delen: sales fundamenten, salescyclus en een optioneel motivatiegedeelte. In combinatie met de Motivatie vragenlijst (MQ), biedt het een inzicht van motiverende factoren cruciaal om salesmederwerkers optimaal te laten presteren. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact