0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

PiCompany

Work Engagement Scan

MotivatieOntwikkelingPiCompany

Hoe zorg je ervoor dat mensen met bevlogenheid in hun werk staan? Bevlogen werknemers presteren niet alleen beter, maar staan in diverse opzichten positief in hun werk en hebben een gunstige invloed op de organisatie waar zij werken en de mensen om hen heen. Het is voor iedereen van groot belang om werk te doen dat energie geeft. De Work Engagement Scan geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en in de mate waarin de werksituatie aansluit op datgene wat medewerkers belangrijk vinden. De Work Engagement Scan helpt medewerkers om zelf de regie te nemen over hun eigen werk en dit meer naar hun eigen wensen vorm te geven. De mate waarin men energie krijgt van uw werk wordt grotendeels door twee zaken beïnvloed. Ten eerste hoe toegewijd en betrokken de medewerker in het algemeen opgaat in het werk. Dat hangt sterk af van de manier waarop iemand als persoon op uw werkomstandigheden reageert. Ten tweede krijgt men steeds meer energie van het werk als de werkomstandigheden passen bij datgene wat een persoon zelf van het werk verlangt. De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: Rapportage Bevlogenheid Hierbij krijgt u de mate waarin u zich Vitaal, Toegewijd en Betrokken voelt in uw werk te zien. Hoe hoger uw score, hoe meer u in het algemeen met plezier opgaat in het werk dat u doet. Rapportage Werkkenmerken • Een aantal kenmerken dat overeenkomt met datgene wat u zelf graag wilt. Hoe meer dit er zijn, hoe meer het werk bij u past. • Een aantal kenmerken dat u te weinig vindt voorkomen in uw werk. U zou daar meer van willen zien. • Een aantal kenmerken dat u te veel vindt voorkomen in uw werk. U zou daar minder van willen zien. Tips voor verdere actie. Hier vindt u suggesties voor concrete acties die u kunt ondernemen om de kenmerken van uw huidige werksituatie meer in overeenstemming te brengen met datgene wat u zelf het liefst zou willen. Voorbeeldrapportage Work Engagement Scan

Read details

Student Big Five

OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

De Student Big Five vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor studenten die op het niveau MBO3-4, HBO of WO een studie volgen. Zowel de vragenlijst zelf als de rapportage en de daarin beschreven persoonlijkheidsfactoren en competenties zijn op deze doelgroep afgestemd. De vragenlijst en rapportage kunnen ingezet worden tijdens de studie, door docenten, coaches en studiebegeleiders in de begeleiding van hun studenten, maar ook aan het einde of vlak na de studie, door recruiters, werving- en selectie adviseurs, beroepskeuze- en loopbaanadviseurs. De Student Big Five biedt inzicht in wat kenmerkend is voor iemands persoonlijkheid en wat dat betekent voor de ontwikkelbaarheid van competenties. Deze vragenlijst is gebaseerd op het Big Five persoonlijkheidsmodel en brengt de volgende persoonlijkheidsfactoren in kaart: • Emotionaliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren. • Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden. • Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken. • Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen. • Werkinstelling: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.

Read details

Reflector Self Appraisal

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Reflector Self Appraisal is een zelfbeoordelinglijst met betrekking tot competenties die door een medewerker kan worden ingevuld wanneer deze zichzelf systematisch wil beoordelen op de mate waarin hij/zij een aantal specifiek gekozen competenties beheerst en wat daarin nog verbeterd kan worden. Het kan daarbij gaan om competenties die relevant zijn voor de huidige functie dan wel andere competenties in het perspectief van functieverbreding of loopbaankeuze. De Reflector Self Appraisal kan voornamelijk worden ingezet wanneer een medewerker wil leren om in termen van competenties over diens eigen gedrag in werkcontexten na te denken en te communiceren. De resultaten kunnen door hem/haar gebruikt worden om het gesprek met relevante anderen als leidinggevende of coach voor te bereiden. De Reflector Self Appraisal geeft een overzicht van het oordeel van de medewerker over zichzelf. Dit overzicht wordt voor de geselecteerde competenties als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Big Five Personality

OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompanySelectie

De Reflector Big Five Personality is het meest uitgebreide instrument en geeft een genuanceerd en volledig beeld van iemands persoonlijkheid in dagelijkse werksituaties. Dat komt onder andere aan de orde bij de keuze voor persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten, loopbaankeuzes en beoordeling van potentieel voor doorgroei. De Reflector Big Five Personality biedt hierbij ondersteuning door de respondent te meten op de belangrijkste vijf persoonlijkheidskenmerken, de zogenaamde “Big Five”: instabiliteit; extraversie; openheid; aanpassen; consciëntieusheid, en daarnaast meer in detail op 24 onderliggende aspecten van die “Big Five”. Op basis van deze informatie wordt vervolgens geschat hoe gemakkelijk der respondent een door de gebruiker zelf geselecteerd aantal competenties kan laten zien of verder kan ontwikkelen. Zowel de persoonlijkheidkenmerken als de informatie over de competenties worden overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Big Five Leadership

PersoonlijkheidPiCompanySelectie

Welke leiderschapsrollen passen goed en welke passen minder goed bij iemand? Hoeveel energie kost het om een bepaalde rol te ontwikkelen? En welke persoonlijkheidskenmerken liggen ten grondslag aan iemands leiderschapsprofiel? Bij dergelijke vragen kan de Reflector Big Five Leadership helpen. Reflector Big Five Leadership laat zien hoeveel aanleg iemand heeft om werkgedrag dat past bij een specifieke leiderschapsrol, te ontwikkelen en langdurig vast te houden. Hiermee geeft het instrument mede inzicht in hoeverre een leidinggevende functie bij iemand past. Persoonlijkheid als basis voor succes Of iemand met succes bepaalde leiderschapsrollen kan laten zien, is in hoge mate afhankelijk van iemands persoonlijkheid. Hoe beter iemands persoonskenmerken aansluiten bij een bepaalde leiderschapsrol, hoe gemakkelijker iemand het gedrag zal laten zien dat belangrijk is voor deze rol. De Reflector Big Five Leadership is gebaseerd op het succesvolle instrument Reflector Big Five Personality. Dit instrument is zeer effectief en betrouwbaar, met een hoge voorspellende waarde. Acht leiderschapsrollen De Reflector Big Five Leadership onderscheidt acht leiderschapsrollen, gebaseerd op de welbekende en bewezen principes van Quinn: • Vernieuwer Kenmerkend voor de Vernieuwer is een sterke gerichtheid op het genereren van nieuwe ideeën. Het kernwoord van de Vernieuwer is ‘innovatie’. • Netwerker De Netwerker vertegenwoordigt de afdeling/organisatie naar buiten toe en onderhoudt vaak actief een groot netwerk. Het kernwoord van de Netwerker is ‘mogelijkheden’. • Producent De Producent is een echte doener. Deze leider gaat snel en voortvarend te werk, richt zich op duidelijke taken en streeft concrete resultaten na. Het kernwoord van de Producent is ‘resultaat’. • Koersbepaler Typerend voor de Koersbepaler is de gerichtheid op het stellen van doelen en het uitstippelen van een koers. Het kernwoord van deze leider is ‘richting’. • Coördinator De Coördinator is iemand die planning en structuur aanbrengt, taken en middelen toewijst en de voortgang bewaakt. Het kernwoord van de Coördinator is ‘regelen’. • Monitor De Monitor is te typeren als iemand die zaken zorgvuldig analyseert, registreert en rapporteert. Het kernwoord van de Monitor is ‘informatie’. • Teambouwer De Teambouwer stelt kaders voor samenwerking vast en schenkt aandacht aan het groepsproces. Het kernwoord van de Teambouwer is ‘samenwerking’. • Coach Bij de Coach ligt de nadruk op coaching, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het kernwoord van de Coach is ‘begeleiding’. Heldere rapportage Reflector Big Five Leadership kan online worden aangevraagd. De deelnemer ontvangt een e-mail met een link naar een vragenlijst. Na invulling wordt de rapportage direct online verstuurd. De rapportage bestaat uit twee onderdelen: de rapportage leiderschapsrollen, waarin de deelnemer wordt vergeleken met een extra normgroep van managers, en de onderliggende persoonlijkheidsrapportage, waarin onder meer de ontwikkelbaarheid van een rol wordt weergegeven. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Appraisal

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

De Reflector Appraisal kan worden ingezet ten behoeve van het structureren van gesprekken tussen een medewerker en diens leidinggevende over de mate waarin de medewerker de vereiste competenties in het werk beheerst en wat er nog verbeterd kan worden. Periodiek vindt dat doorgaans plaats in de vorm van een functionering- of beoordelingsgesprek. De Reflector Appraisal is een beoordelingslijst met betrekking tot de relevante competenties voor de functie van de medewerker. Medewerker en leidinggevende vullen die lijst beide voorafgaand aan het gesprek daarover in. De Reflector Appraisal geeft een overzicht van de verschillen tussen het oordeel van de medewerker over zichzelf en de oordelen van diens leidinggevende. Dit overzicht wordt voor de relevante competenties voor de functie als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende tekstjes. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector 360 Leadership

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Bij dergelijke vragen kan de Reflector 360 Leadership helpen. Reflector 360 Leadership rapporteert over wat iemand concreet aan gedrag laat zien gebaseerd op de verschillende leiderschapsrollen. Hiermee levert het instrument een belangrijk inzicht in het vermogen om leiderschapsrollen te vervullen/ of te ontwikkelen. Reflector 360 Leadership rapporteert vanuit het perspectief van de medewerker zelf en het perspectief van andere personen, zoals een leidinggevende, collega’s, medewerkers en klanten. Feedback vanuit deze verschillende perspectieven biedt waardevolle aanknopingspunten voor gesprekken over de inzet en ontwikkeling van leiderschapsrollen. De Reflector 360 Leadership kan hierdoor worden ingezet in diverse management development- en/ of coachingstrajecten, en ter voorbereiding van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Combinatie met Reflector Big Five Leadership Naast de Reflector 360 Leadership kunt u ook een persoonlijkheidsvragenlijst inzetten die dezelfde leiderschapsrollen belicht vanuit persoonlijkheidsperspectief. U combineert dan inzicht in iemands talenten met inzicht in iemands, in de praktijk bewezen, capaciteiten. Hierdoor wordt direct de balans inzichtelijk tussen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’. Beide instrumenten zijn gebaseerd op het goed onderzochte, internationaal geaccepteerde en praktisch inzetbare waardenmodel van Quinn. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector 360

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Reflector 360 kan worden ingezet wanneer informatie nodig is over hoe de mensen in de omgeving (baas, collega, medewerker, klant) van een medewerker oordelen over de mate waarin deze persoon de competenties beheerst die voor het dagelijks werk vereist zijn. Reflector 360 bevraagt daarover deze hele “kring” (360 graden) van mensen via een systematische vragenlijst. Reflector 360 biedt daarmee input die gebruikt kan worden om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, een functionering- of loopbaangesprek voor te bereiden dan wel een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Daarnaast kan Reflector 360 bij een gehele groep of een team worden ingezet om te zien welke competenties collectief goed door die groep of dat team beheerst worden dan wel voor verbetering vatbaar zijn. Reflector 360 geeft een overzicht van de verschillen tussen het oordeel van de respondent over zichzelf en de oordelen van diens omgeving, zowel gemiddeld over alle beoordelaars tezamen als uitgesplitst naar verschillende groepen in de omgeving. Dit overzicht wordt voor de door de gebruiker geselecteerde competenties als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende tekstjes. Voor studenten is er een speciale Student Reflector uitgave. Voorbeeldrapportage

Read details

Profile Selector

360 Feedback (gedrag)PiCompanyVoorselectie

Profile Selector is een instrument dat door een organisatie gebruikt kan worden om verantwoord een of meer profielen van rollen binnen de organisatie te maken. Het gaat er dan voor elke rol om, op basis van relevante resultaatgebieden, de daarbij behorende competenties te kiezen. Profile Selector kan met name worden ingezet als het van belang is om die keuzes te baseren op het oordeel van meerdere relevante respondenten (leidinggevende, vervuller van de rol zelf, rolexpert). Het instrument wordt on line afgenomen zodat respondenten onafhankelijk van elkaar en op elke willekeurige tijd en plaats hun oordelen kunnen geven. Het instrument geeft op basis van deze oordelen aan welke competenties van belang voor de rol kunnen zijn. De gezamenlijke oordelen worden in een rapportage met overzichtelijke grafieken aan de respondenten gepresenteerd. Deze rapportage vormt de basis voor de keuze van de uiteindelijke lijst van competenties voor de rol. Voorbeeldrapportage

Read details

Performance Improvement Plan

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

De vraag is: geven bepaalde competenties je plezier of niet? Zo kunnen er een aantal competenties zijn die mensen wel bij je herkennen (gedrag), maar welke diep van binnen eigenlijk niet bij je passen (persoonlijkheid). Andersom kan ook natuurlijk. Het Performance Improvement Plan (PIP) laat zien welke talenten goed bij je passen vanuit je persoonlijkheid en welke niet. Vervolgens worden deze resultaten gecombineerd met een 360 waarin collega’s, managers of ondergeschikten een oordeel geven of deze talenten ook daadwerkelijk uit de verf komen. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact