0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Ontwikkeling

Facet5

Consulting ToolsOntwikkelingPersoonlijkheidSelectie

Facet5 is de sterkste en helderste online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment, die managers en HR-professionals snel inzicht geeft in het gedrag, de motivatie, houding en ambitie van mensen. Facet5 is uniek omdat het wetenschappelijk grondig is onderbouwd én klare taal spreekt. Het zeer uitgebreide en toegankelijke persoonlijke rapport geeft antwoord op vragen als: – Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze (nieuwe) medewerker en wat kan ik van hem of haar in de praktijk verwachten? – Hoe kan ik de manager van deze persoon houvast bieden in de aansturing? – In welke competenties kan mijn medewerker nog groeien? – Op welke manier is deze persoon inpasbaar in een specifiek team? – Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering? De diepgang van Facet5 grenst aan het ongeloofwaardige. Deelnemers geloven vaak niet dat hun persoonlijke rapporten automatisch gegenereerd zijn, omdat de terugkoppeling zo to the point is. Hoe dit kan? Facet5 is gedurende vele jaren geperfectioneerd en uitgebouwd. Het systeem wordt jaarlijks door meer dan tienduizend mensen ingevuld en de informatie die het systeem daarmee verzamelt wordt voortdurend benut om het systeem verder te verfijnen en te verbeteren. Facet5 biedt verschillende toepassingen: – Focus op specifieke competenties – Audition: een beoordeling afgezet tegen een specifiek competentieprofiel – Teamscape: een vergelijking van individuele rapporten, samengevoegd in een teamrapportage – Focus op leidinggeven: een praktisch overzicht voor de manager, met do’s & don’t’s – Werkvoorkeuren: een overzicht van drijfveren en motivatie Voorbeeldrapportage

Read details

Employee Satisfaction

360 Feedback (gedrag)HrmForceMotivatieOntwikkeling

Middels een medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) worden medewerkers bevraagd over factoren zoals werkprocessen, werkbeleving, cultuur, de organisatie, het management, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en loyaliteit. Deze factoren worden vervolgens gecombineerd in een overzichtelijk en bewerkbaar groepsoverzicht.

Read details

Emotionele Intelligentie

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Emotionele Intelligentie rapport geeft u een beeld van de mate waarin iemand een aantal emotionele vaardigheden ontwikkeld heeft. Het rapport geeft tevens een aantal ontwikkeltips om deze vaardigheden te verbeteren. Voorbeeldrapportage

Read details

Effectiever Leren

OntwikkelingPersoonlijkheidSHL/CEB

Het Effectiever Leren rapport laat zien welke leerstijlen goed en minder goed aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de kandidaat en geeft vervolgens, afhankelijk van deze uitkomsten, een sterkte-zwakte analyse op een viertal leercompetenties. Aan de hand van deze resultaten en ondersteund door concrete ontwikkeltips kan de kandidaat zich richten op een effectiever wijze van leren. Voorbeeldrapportage

Read details

Development Action Planner

OntwikkelingPersoonlijkheidSHL/CEB

Het Development Action Planner rapport geeft een samenvatting van de manier waarop de kandidaat zijn of haar werkstijl heeft beschreven in termen van 20 universele competenties. Het geeft een indicatie van de meest waarschijnlijke sterke punten op ieder gebied en geeft ook suggesties voor ontwikkelingsacties, gebaseerd op de informatie uit de vragenlijst. Tevens bevat dit rapport een sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Voorbeeldrapportage

Read details

Conflict Styles

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgeverVaardigheden

Deze vragenlijst is ontworpen om het individuele gedrag in conflict situaties te analyseren. Conflict situaties zijn situaties waarin de belangen van twee personen niet gelijk zijn. Het getoonde gedrag is een resultaat van persoonlijke voorkeuren en de situatie waarin iemand is beland. Deze vragenlijst helpt om de mix van conflictstijlen te analyseren. De score op een van de 5 conflictstijlen geeft aan in hoeverre deze stijl u tot nut kan zijn en hoe gemakkelijk deze gehanteerd kan worden. Voorbeeldrapportage

Read details

Competency Check

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingSegmentUitgever

De Competency Check wordt ook wel 0 graden feedback genoemd. De kandidaat geeft hierbij feedback over zijn/haar eigen gedrag. In tegenstelling tot de 360 Feedback en Appraisal wordt de omgeving niet betrokken bij het geven van feedback. Deze rapportage verschaft gedetailleerde feedback omtrent vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken. De kandidaat krijgt feedback omtrent over hoe hij/zij zichzelf ziet. De afnametijd is ongeveer 15minuten.

Read details

Communication Styles

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingSegmentUitgeverVaardigheden

Uit onderzoeken naar menselijke relaties komen twee factoren naar voren: een factor rond controle, invloed en dominantie en een factor rond intimiteit en affectie. Dat wil zeggen: wanneer mensen met elkaar omgaan, speelt er enerzijds steeds iets van macht en invloed of het ontbreken daarvan en anderzijds iets van persoonlijke afstand of nabijheid. In deze rapportage worden beide factoren met elkaar vergeleken en vertaald in 8 verschillende communicatie stijlen. De afnameduur is ongeveer 15 minuten.

Read details

Career Values

MobiliteitMotivatieOntwikkelingPiCompany

Het instrument Career Values biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt een rangorde gegeven van acht belangrijke loopbaanwaarden – te weten: deskundigheid, management, ondernemerschap, toewijding, uitdaging, balans werk/privé, zekerheid, zelfstandigheid – van meest tot minst belangrijk voor die persoon. Het instrument kan bij individuele personen worden ingezet bij vragen naar functie- of loopbaankeuze, bij teams of groepen kan het worden gebruikt om te zien in welke mate de individuele voorkeursvolgorden van loopbaanwaarden samenhangen met of verschillen van de belangrijke waarden binnen de organisatiecultuur. De voorkeursvolgorde voor de acht loopbaanwaarden wordt in een overzichtelijke grafiek op één pagina gepresenteerd, gevolgd door concrete suggesties en tips. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Pointer

InteresseMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

De Career Pointer helpt door gericht aan te geven op welke functies iemand zich met succes verder kan oriënteren en biedt concrete informatie over passende functies en vacatures. De voorbeeldfuncties linken namelijk direct door naar relevante functies op een vacaturesite. Er wordt aangegeven in welk mate de persoon openstaat voor verandering van functie of werkveld en in welke mate hij/zij geneigd is om daar ook planmatig actie op te ondernemen en met anderen te praten. De deelnemer krijgt een aantal concrete tips voor actie die passen bij zijn/haar eigen mate van openstaan en actiebereidheid. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact