0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Ontwikkeling

PAPI

CubiksFase HR CyclusMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

PAPI 3 brengt de drijfveren en het voorkeursgedrag van mensen in kaart. Hiermee krijg je een betrouwbare basis om het benodigde talent te identificeren, selecteren en ontwikkelen. De resultaten zijn toegespitst op wat voor jullie organisatie belangrijk is en voorziet in de nodige handvatten om daadkrachtige interviews te doen en productieve feedbackdiscussies te voeren. PAPI 3 geeft handvatten om precies te definiëren wat je in een kandidaat zoekt. Met onze Job Profiler is het mogelijk om een korte vragenlijst naar functie-experts te sturen en automatisch hun input te verzamelen over wat volgens hen essentieel is om succesvol te zijn in de functie. PAPI 3 is een vanaf de basis ontwikkelde persoonlijkheidsvragenlijst. Bovendien is de PAPI 3 een cultuurongevoelige vragenlijst die verkrijgbaar is in verschillende talen. Mede daarom is het ideaal voor internationale bedrijven die in meerdere landen persoonlijkheidsassessments willen uitvoeren. Zowel voor getrainde professionals als voor beginners beschikbaar.  Indien gecertificeerden nog niet aan de opfristraining voor de PAPI 3 hebben deelgenomen, is de oude PAPI 2 ook nog beschikbaar. Flyer PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Profiel

Read details

Cubiks 360

360 Feedback (gedrag)CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentUitgever

Toekomstgerichte organisaties erkennen het belang van ontwikkeling. Het opnemen van 3600 beoordelingen in functioneringsgesprekken is hierin zeer waardevol. Het resultaat is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun eigen gedrag door de ogen van anderen te zien. Dit zorgt voor een sterker zelfbewustzijn en vergemakkelijkt het stellen van doelen en ontwikkelen van vaardigheden. Cubiks 360⁰ is een flexibel en volledig naar behoefte aan te passen 360⁰ feedbacksysteem. Het is snel, efficiënt en eenvoudig in gebruik. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om per sessie meerdere beoordelingen af te ronden. Een grotere betrokkenheid van beoordelaars vertaalt zich in betere resultaten en meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van je medewerkers. Flyer Cubiks 360

Read details

Etray

CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentSelectieSimulatiesUitgeverVaardigheden

Etray van Cubiks levert altijd een accurate beoordeling van het probleemoplossend vermogen van kandidaten die worden geconfronteerd met een drukke mailbox. Dit biedt oplossing bij het maken van snelle en geïnformeerde wervingskeuzes en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden bij medewerkers. Deze elektronische postbaksimulatie bevat verschillende tijdsgevoelige, functiegerelateerde e-mails die bekeken en beantwoord moeten worden. Deelnemers kiezen de antwoorden van hun voorkeur, waarna ze een schriftelijke oefening doen, die handmatig door een getrainde beoordelaar wordt geëvalueerd. Tijdens de simulatie blijven e-mails binnenkomen, dus deelnemers moeten snel kunnen handelen en beslissingen nemen. Een team selecteren en ontwikkelen vereist wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de werkmethoden van je medewerkers. Daarom hebben wij drie versies van Etray ontwikkeld: voor pas afgestudeerden of junior managers, voor senior management en voor ondersteunend personeel. Flyer Etray

Read details

Cubiks Teamrollen

360 Feedback (gedrag)CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentUitgever

De Cubiks Teamrollen vragenlijst is een nieuw online instrument dat ontwikkeld is om organisaties de typische verschillende rollen die individuen innemen in een groepsverband te laten begrijpen. Door gebruik te maken van de informatie die gegenereerd is door de vragenlijst kunnen managers en teamleden: – Herkennen wat het voorkeursgedrag van individuen is wanneer deze in een team werken – Begrijpen hoe acties en gedragingen aangepast kunnen worden in verschillende team situaties – Persoonlijke ontwikkelinitiatieven plannen – Het mogelijk maken om effectiever samen te werken Middels een aantal stappen is het gebruiksvriendelijke instrument in staat een gedetailleerde analyse van een persoon te maken en aan de hand hiervan een van de zeven verschillende teamrollen toe te kennen. Het instrument geeft ook inzicht in de sterke punten en valkuilen gerelateerd aan iedere teamrol. Flyer Teamrollen Voorbeeldrapportage Teamrollen

Read details

Sfeer van Invloed 360° feedback

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingTalentScanner

360° feedback houdt in dat een aantal personen rondom een kandidaat betrokken wordt bij het verzamelen van informatie over diens gedrag. Naast zelfreflectie wordt de kandidaat dus gevraagd om mensen in zijn omgeving (leidinggevenden, collega’s, medewerkers….) vragenlijsten in te laten vullen. Aanvullend op het standaard Sfeer van invloed rapport wordt een hoofdstuk toegevoegd waarin de resultaten van deze feedback afgezet worden tegen het Sfeer van invloed profiel van de kandidaat. De uitkomsten van de Sfeer van invloed 360° feedback vragenlijst bieden kandidaten de mogelijkheid eigen scores te vergelijken met die van hun omgeving en zodoende ontwikkelpunten helderder te formuleren. Het geeft mensen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met betreffende feedbackgevers om te achterhalen waar eventuele verschillen in scores op gebaseerd zijn. Voorbeeldrapportage Sfeer van Invloed 360 Flyer Sfeer van Invloed 360

Read details

Sfeer van Invloed

OntwikkelingPersoonlijkheidTalentScannerVaardigheden

De Sfeer van invloed vragenlijst is ontworpen om de patronen die onderliggend zijn aan iemands interactieve gedrag en beïnvloedend vermogen gedurende interacties in kaart te brengen. Het is een quick scan waaruit naar voren komt welke interactiestijlen mensen regelmatig of frequent inzetten en welke interactiestijlen gedurende gesprekken onderbelicht blijven. De uitkomst van deze vragenlijst, die slechts 15 minuten kost om in te vullen, is een uitgebreide expertrapportage gericht aan de kandidaat. Deze rapportage is inclusief visuele informatie, een algemene indruk, gepersonificeerde beschrijvingen op de 12 verschillende interactiestijlen en op maat beschreven ontwikkeltips. Tegenover een kleine investering staat dus een grote hoeveelheid informatie, op basis waarvan je direct in gesprek kunt met medewerkers, coachees of kandidaten. Gezamenlijk kun je onderzoeken of achterhaalde patronen al dan niet functioneel blijken te zijn in het dagelijks functioneren van betreffende persoon. Of er wellicht blinde vlekken zijn (stijlen die men nooit aangeleerd heeft en/of niet automatisch inzet) of interactiestijlen die mogelijk overheersen in specifieke situaties en die eerder juist getemperd dienen te worden. Naast ontwikkeltool kan de Sfeer van invloed vragenlijst tevens gebruikt worden voor profilering; met andere woorden, heeft iemand die interactiestijlen in huis die essentieel gebleken zijn of een constructieve bijdrage leveren aan bepaalde functies. Aangezien het geleverde profiel een expertrapportage bevat is de test bruikbaar voor een brede doelgroep; psychologen, loopbaanadviseurs, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, etc. Voorbeeldrapportage Sfeer van Invloed Flyer Sfeer van Invloed

Read details

Work Engagement Scan

MotivatieOntwikkelingPiCompany

Hoe zorg je ervoor dat mensen met bevlogenheid in hun werk staan? Bevlogen werknemers presteren niet alleen beter, maar staan in diverse opzichten positief in hun werk en hebben een gunstige invloed op de organisatie waar zij werken en de mensen om hen heen. Het is voor iedereen van groot belang om werk te doen dat energie geeft. De Work Engagement Scan geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en in de mate waarin de werksituatie aansluit op datgene wat medewerkers belangrijk vinden. De Work Engagement Scan helpt medewerkers om zelf de regie te nemen over hun eigen werk en dit meer naar hun eigen wensen vorm te geven. De mate waarin men energie krijgt van uw werk wordt grotendeels door twee zaken beïnvloed. Ten eerste hoe toegewijd en betrokken de medewerker in het algemeen opgaat in het werk. Dat hangt sterk af van de manier waarop iemand als persoon op uw werkomstandigheden reageert. Ten tweede krijgt men steeds meer energie van het werk als de werkomstandigheden passen bij datgene wat een persoon zelf van het werk verlangt. De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: Rapportage Bevlogenheid Hierbij krijgt u de mate waarin u zich Vitaal, Toegewijd en Betrokken voelt in uw werk te zien. Hoe hoger uw score, hoe meer u in het algemeen met plezier opgaat in het werk dat u doet. Rapportage Werkkenmerken • Een aantal kenmerken dat overeenkomt met datgene wat u zelf graag wilt. Hoe meer dit er zijn, hoe meer het werk bij u past. • Een aantal kenmerken dat u te weinig vindt voorkomen in uw werk. U zou daar meer van willen zien. • Een aantal kenmerken dat u te veel vindt voorkomen in uw werk. U zou daar minder van willen zien. Tips voor verdere actie. Hier vindt u suggesties voor concrete acties die u kunt ondernemen om de kenmerken van uw huidige werksituatie meer in overeenstemming te brengen met datgene wat u zelf het liefst zou willen. Voorbeeldrapportage Work Engagement Scan

Read details

UCF 360

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingSHL/CEB

Dankzij het gebruik van SHL’s gevalideerde set van competenties of van specifieke competenties van de organisatie, kunnen klanten een vragenlijst ontwikkelen die slechts voor die competenties van toepassing is die specifiek zijn aan de organisatie en de rol waarop zij focussen. Er werd een gebruiksvriendelijk rapport ontworpen om het feedback proces te vergemakkelijken. Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. De mogelijkheid om de belangrijkheidsscores van medewerker en manager te vergelijken voor elk van de specifieke competenties, waarbij de nadruk ligt op de verschillen in waarneming van de prioriteiten en vereisten. Een aparte sectie die de hoogste en laagste scores aangeeft die kunnen gebruikt worden om concrete ontwikkelingsobjectieven te bepalen. Optionele rapportering van de antwoorden van de deelnemers op specifieke vragen van de organisatie. Voorbeeldrapportage

Read details

Team Roles

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

De kandidaat vult thuis of op de werkplek een online vragenlijst in met de focus op teamrollen. Dit geeft een overzicht van de groepsrollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die groepsrol.

Read details

Team Impact Ontwikkeling

OntwikkelingPersoonlijkheidSHL/CEB

Met het Team Impact – Individuele Ontwikkeling rapport kunnen medewerkers die, in welke context dan ook, dienen samen te werken zelf meer inzicht krijgen in hoe en op welke gebieden zij hun persoonlijke bijdrage aan het team kunnen versterken. Het rapport bevat specifieke en praktische ontwikkeltips voor de terreinen die voor die ene medewerker de meeste aandacht behoeven. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact