0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Motivatie

Work Engagement Scan

MotivatieOntwikkelingPiCompany

Hoe zorg je ervoor dat mensen met bevlogenheid in hun werk staan? Bevlogen werknemers presteren niet alleen beter, maar staan in diverse opzichten positief in hun werk en hebben een gunstige invloed op de organisatie waar zij werken en de mensen om hen heen. Het is voor iedereen van groot belang om werk te doen dat energie geeft. De Work Engagement Scan geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en in de mate waarin de werksituatie aansluit op datgene wat medewerkers belangrijk vinden. De Work Engagement Scan helpt medewerkers om zelf de regie te nemen over hun eigen werk en dit meer naar hun eigen wensen vorm te geven. De mate waarin men energie krijgt van uw werk wordt grotendeels door twee zaken beïnvloed. Ten eerste hoe toegewijd en betrokken de medewerker in het algemeen opgaat in het werk. Dat hangt sterk af van de manier waarop iemand als persoon op uw werkomstandigheden reageert. Ten tweede krijgt men steeds meer energie van het werk als de werkomstandigheden passen bij datgene wat een persoon zelf van het werk verlangt. De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: Rapportage Bevlogenheid Hierbij krijgt u de mate waarin u zich Vitaal, Toegewijd en Betrokken voelt in uw werk te zien. Hoe hoger uw score, hoe meer u in het algemeen met plezier opgaat in het werk dat u doet. Rapportage Werkkenmerken • Een aantal kenmerken dat overeenkomt met datgene wat u zelf graag wilt. Hoe meer dit er zijn, hoe meer het werk bij u past. • Een aantal kenmerken dat u te weinig vindt voorkomen in uw werk. U zou daar meer van willen zien. • Een aantal kenmerken dat u te veel vindt voorkomen in uw werk. U zou daar minder van willen zien. Tips voor verdere actie. Hier vindt u suggesties voor concrete acties die u kunt ondernemen om de kenmerken van uw huidige werksituatie meer in overeenstemming te brengen met datgene wat u zelf het liefst zou willen. Voorbeeldrapportage Work Engagement Scan

Read details

Sales Rapport

MotivatieOntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Sales rapport verschaft een grafische en verhalende samenvatting van een individu’s natuurlijke gedragsstijl die essentieel zal zijn voor verkoopssucces. Het helpt mensen in salesfuncties potentiele sterktes, zwaktes en gebieden om verder te onderzoeken te identificeren. Het is opgedeeld in 3 delen: sales fundamenten, salescyclus en een optioneel motivatiegedeelte. In combinatie met de Motivatie vragenlijst (MQ), biedt het een inzicht van motiverende factoren cruciaal om salesmederwerkers optimaal te laten presteren. Voorbeeldrapportage

Read details

MQ (Motivational Questionnaire)

MotivatieOntwikkelingSHL/CEB

De Motivatie vragenlijst meet 18 dimensies op persoonlijke titel. Zij geven een gestructureerd beeld van situaties en taken die het beste in iemand naar boven halen. Motivatie levert een unieke contributie in ons streven om de oorzaken van succesvolle prestaties te achterhalen, evenzeer als ook inzicht in persoonlijkheid, vaardigheden en kennis ons daarbij helpen. Des te meer uw organisatie in staat is om de aard van motivatie te begrijpen, des te succesvoller zullen uw werknemers bijdragen aan het gemeenschappelijke succes van de organisatie. Voorbeeldrapportage

Read details

Motivation

Fase HR CyclusHrmForceMotivatieOntwikkelingSegmentSelectieUitgever

Motivatie is een van de essentiële onderdelen van succes op het werk. De vragenlijst is ontwikkeld om medewerkers te helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt. In de motivatie vragenlijst wordt dan ook geanalyseerd welke factoren motiveren en welke factoren niet motiveren. De afnametijd is ongeveer 15 minuten.

Read details

Employee Satisfaction

360 Feedback (gedrag)HrmForceMotivatieOntwikkeling

Middels een medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) worden medewerkers bevraagd over factoren zoals werkprocessen, werkbeleving, cultuur, de organisatie, het management, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en loyaliteit. Deze factoren worden vervolgens gecombineerd in een overzichtelijk en bewerkbaar groepsoverzicht.

Read details

Detector Career Values

MotivatiePiCompanyVoorselectie

Detector Career Values kan worden ingezet om de loopbaanwaarden van uw kandidaat inzichtelijk te maken ten behoeve van preselectie. Ofwel Detector Career Values geeft inzicht in zaken die iemand belangrijk vindt in zijn/haar werk. Detector Career Values onderscheidt acht verschillende waarden, te weten: • Toewijding • Zekerheid • Management • Uitdaging • Zelfstandigheid • Deskundigheid • Ondernemerschap • Werk en privé Detector Career Values geeft een overzichtelijk en direct interpreteerbaar overzicht van de mate van belangrijkheid van de verschillende waarden. Zo staan de belangrijkste waarden bovenaan. De waarden die een kandidaat het minst belangrijk vindt, staan onderaan. Detector Career Values wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op iedere willekeurige plaats en tijdstip worden afgenomen, waardoor deze met name goed kan worden ingezet in situaties waarin snelheid van afname en beslissen essentieel is. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Values

MobiliteitMotivatieOntwikkelingPiCompany

Het instrument Career Values biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt een rangorde gegeven van acht belangrijke loopbaanwaarden – te weten: deskundigheid, management, ondernemerschap, toewijding, uitdaging, balans werk/privé, zekerheid, zelfstandigheid – van meest tot minst belangrijk voor die persoon. Het instrument kan bij individuele personen worden ingezet bij vragen naar functie- of loopbaankeuze, bij teams of groepen kan het worden gebruikt om te zien in welke mate de individuele voorkeursvolgorden van loopbaanwaarden samenhangen met of verschillen van de belangrijke waarden binnen de organisatiecultuur. De voorkeursvolgorde voor de acht loopbaanwaarden wordt in een overzichtelijke grafiek op één pagina gepresenteerd, gevolgd door concrete suggesties en tips. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Scan

360 Feedback (gedrag)InteresseMobiliteitMotivatiePersoonlijkheidPiCompany

De CareerScan kan worden ingezet wanneer een medewerker informatie wil over de mate waarin zijn of haar huidige functie past bij de persoonlijkheid, competenties en waarden, of dat een andere functie wellicht beter zou passen. De CareerScan vraagt naar de drie relevante soorten input die nodig zijn om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, om een functionering- of loopbaangesprek voor te bereiden of om een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Gebruik van de CareerScan is met name zinvol bij persoonlijke heroriëntatie in het kader van de huidige functie dan wel bij een individuele noodzaak tot wisseling van functie of loopbaan zoals in een outplacementtraject. De CareerScan biedt overzichten van de meest geprefereerde loopbaanwaarden van de medewerker, van zijn/haar persoonlijkheidsprofiel en van de mate waarin hij/zij een aantal relevante competenties beheerst. Op basis daarvan wordt geadviseerd welke functiegebieden het best en welke het minst daarbij passen. Tevens wordt aangegeven wat het doorgroeipotentieel is, zowel in de richting van management als in die van professionele verdieping. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Orientations

Fase HR CyclusHrmForceMotivatieOntwikkelingSegmentSelectieUitgever

De kandidaat maakt een loopbaanwaarden test. Dit instrument biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren. De afname tijd van de test is ongeveer 15 minuten.

Read details

Career Interest

Fase HR CyclusHrmForceInteresseMobiliteitMotivatieOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgever

In deze vragenlijst worden meerdere onderdelen met elkaar gematcht. 3 Vragen zijn daarbij leidend: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? Deze vragen worden middels 3 verschillende vragenlijsten uitvoerig gemeten. Naast inzage in deze 3 vragen worden de resultaten van de 3 vragenlijsten ook gecombineerd in een advies omtrent passende en minder passende beroepsgroepen.

Read details
Contact