0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Mobiliteit

PAPI

CubiksFase HR CyclusMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

PAPI 3 brengt de drijfveren en het voorkeursgedrag van mensen in kaart. Hiermee krijg je een betrouwbare basis om het benodigde talent te identificeren, selecteren en ontwikkelen. De resultaten zijn toegespitst op wat voor jullie organisatie belangrijk is en voorziet in de nodige handvatten om daadkrachtige interviews te doen en productieve feedbackdiscussies te voeren. PAPI 3 geeft handvatten om precies te definiëren wat je in een kandidaat zoekt. Met onze Job Profiler is het mogelijk om een korte vragenlijst naar functie-experts te sturen en automatisch hun input te verzamelen over wat volgens hen essentieel is om succesvol te zijn in de functie. PAPI 3 is een vanaf de basis ontwikkelde persoonlijkheidsvragenlijst. Bovendien is de PAPI 3 een cultuurongevoelige vragenlijst die verkrijgbaar is in verschillende talen. Mede daarom is het ideaal voor internationale bedrijven die in meerdere landen persoonlijkheidsassessments willen uitvoeren. Zowel voor getrainde professionals als voor beginners beschikbaar.  Indien gecertificeerden nog niet aan de opfristraining voor de PAPI 3 hebben deelgenomen, is de oude PAPI 2 ook nog beschikbaar. Flyer PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Voorbeeldrapportage PAPI Profiel

Read details

OPQ

MobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

De OPQ32r (oftewel de OPQ) is werkelijk een werelds instrument dat consistente assessment en evaluatie op mondiale schaal mogelijk maakt. OPQ32r levert een beroepsmodel dat een helder kader biedt voor het interpreteren van complexe persoonlijkheidspatronen. Het beschrijft 32 dimensies van de geprefereerde gedragsstijl van mensen op hun werk, gegroepeerd binnen drie domeinen: – Relaties Met Mensen – Denkstijl – Gevoelens en Emoties De meerderheid van de kandidaten kan de vragenlijst online in minder dan 30 minuten afronden, een aanzienlijke verkorting van de tijd vergeleken met de voorgaande versie van de OPQ met gedwongen keuze. Met de nieuwe indeling van de vragenlijst, die het invullen makkelijker maakt, wordt ook het toepassingsbereik naar andere opleidingsniveaus uitgebreid. De vragenlijst en een breed aanbod aan rapporten met resultaten zijn beschikbaar in meer dan 30 talen. Er zijn tevens grote hoeveelheden vergelijkingsgroepen beschikbaar, die het mogelijk maken vergelijkingen te maken voor een specifieke functie, niveau, sector en culturele groep. Hieronder een overzicht van alle beschikbare rapportages met ondersteuning voor de te kiezen rapportage. Voorbeeldrapportage

Read details

Loopbaanwijzer

MobiliteitPersoonlijkheidSHL/CEB

Doel van dit rapport is om meer inzicht te krijgen in de eigen gedragsvoorkeuren, reeds sterk ontwikkelde en minder ontwikkelde competenties en de match met werksituaties op basis van de eigen drijfveren. Tezamen met de leer oriëntatie maken de resultaten inzichtelijk in hoeverre de kandidaat  zich verder kan ontwikkelen binnen zijn/haar loopbaan of richting andere loopbaantrajecten. Hiertoe is ook van belang dat u ontwikkelaspecten in kaart brengt en activiteiten hiertoe plant om uw competenties te versterken. Dit rapport heeft als zodanig de vorm van een werkboek. Wanneer effectief: – Medewerkers willen zelf door groeien in een (ander) loopbaanpad – Herstructurering of reorganisatie, heroverweging van loopbanen – Binding van medewerkers, ‘engagement’ – Vergroot kansen/rendement voor de werknemers en werkgevers – Verkleint de bedreigingen als uitval of ongemotiveerd personeel. Voordelen: – Korte invultijd (maximaal 35 minuten) -> direct starten – Legt focus op kwaliteiten, niet op tekortkomingen en mogelijke problemen – Toekomstgericht – Stimuleert zelfredzaamheid van kandidaat-> kandidaat moet in actie komen – Inclusief werkboek en concreet actieplan. Rapportage: I : Versterk loopbaancompetenties In het eerste onderdeel worden de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst samengevat voor loopbaancompetenties. Welke competenties, gebaseerd op gedragsvoorkeuren, passen in meer of mindere mate bij de kandidaat? II : Match drijfveren met de toekomstige situatie In het tweede deel volgen de resultaten van de motivatievragenlijst. Deze zijn weergegeven in termen van werksituaties en in hoeverre deze motiveren. Zijn deze resultaten herkenbaar? Wat betekent dit voor de inzet van kwaliteiten, e.d.? III : Bepaal leeroriëntatie In deel drie wordt de leeroriëntatie, of voorkeur voor leerstijlen, samengevat. Deze resultaten zijn (mede) van belang bij het bepalen hoe de kwaliteiten te versterken en ontwikkelen. IV : Plan en stuur activiteiten Tot slot mag de kandidaat zelf aan de slag. Er worden concreet activiteiten benoemd en gepland die de kandidaat gaat ondernemen. Het betreft hier SMART doelen: Specifiek omschreven, Meetbaar als het gaat om (tussen) resultaten, Aantrekkelijk (motiverend), Resultaatgericht (gekoppeld aan concrete resultaten) en Tijdsgebonden (in een bepaald te overzien tijdsbestek te realiseren). Voorbeeldrapportage

Read details

LIV

InteresseMobiliteitPearson

• Vragenlijst gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model met onderliggende facetten • Tool speciaal ontwikkeld voor HRM loopbaanvraagstukken • Nu met verbeterde rapportage en uitgebreide normering Doel Het meer inzicht geven in iemands loopbaanperspectieven. Dit gebeurt aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden die met het zogenaamde RIASOC/PAKSOC-model in kaart worden gebracht. Doelgroep De Loopbaan Inzicht Vragenlijst is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, volwassenen met werkervaring en mensen aan het eind van hun loopbaan. Beschrijving De Loopbaan Inzicht Vragenlijst biedt handvatten aan volwassenen met loopbaanvraagstukken. Van jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, via volwassenen met vragen over het voortzetten van hun loopbaan tot de mensen die nog maar een paar jaar te werken hebben en zich afvragen hoe ze die gaan invullen. De LIV is gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model en biedt bij al deze loopbaanvragen inzicht in de interesses, kennis en vaardigheden van een persoon. Het gebruikte model is gemoderniseerd en uitgebreid met de volgende facetten: – Handenarbeid, buiten, techniek (Praktisch) – Natuurwetenschappen, theorie (Analytisch) – Creativiteit, kunst (Kunstzinnig) – Zorg, onderwijs (Sociaal) – Leiderschap, organiseren, scoren, status en macht (Ondernemend) – Structuur, zakelijkheid (Conventioneel) De LIV is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. Dit is te merken aan de vraagstelling, maar ook aan de uitslag en rapportage. Deze sluiten beter aan bij de situatie van volwassenen dan bij een test die oorspronkelijk is ontwikkeld voor scholieren. Normering De Loopbaan Inzicht Vragenlijst bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is een sorteertaak die ipsatief, dus zonder normen, wordt ingezet. Het tweede, genormeerde, gedeelte, is een vragenlijst met een vijfpuntsschaal. De normgroepen zijn uitgesplitst naar sekse en opleidingsniveau. In totaal zijn er zeven normgroepen beschikbaar. Voorbeeldrapportage

Read details

GOII

InteresseMobiliteitSHL/CEB

De “General Occupational Interest Inventory” (GOII) is een zelfbeschrijvingsvragenlijst die is ontworpen om uw interesses met betrekking tot verschillende werkactiviteiten en beroepsrichtingen systematisch in kaart te brengen. Ten aanzien van allerlei werkactiviteiten werd u gevraagd aan te geven of u de activiteit graag zou willen uitvoeren, niet zou willen uitvoeren, of dat het u niet uitmaakt of u de activiteit wel of niet zou moeten uitvoeren. De resultaten geven een indicatie van de mate waarin u belangstelling hebt voor verschillende werkzaamheden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De resultaten zeggen iets over uw belangstelling, maar niets over uw capaciteiten ten aanzien van de verschillende werkactiviteiten. Ook is het van belang u te realiseren dat de interesse van mensen voor bepaalde beroepsactiviteiten in de loop van de tijd kan veranderen. De geldigheidsduur van dit rapport is daarom niet onbeperkt. Ongenormeerde scores De resultaten van deze interessevragenlijst zijn in twee gedeelten gesplitst. Het eerste deel geeft de sterkte van uw interesses weer voor de verschillende werkterreinen op een “ongenormeerde” wijze. Genormeerde scores Het tweede gedeelte van dit rapport bestaat uit een profiel met daarin scores van 1 tot 10 op de verschillende gebieden. Dit zijn de resultaten van uw interesses ten opzichte van de normgroep Beroepsgroepen. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Values

MobiliteitMotivatieOntwikkelingPiCompany

Het instrument Career Values biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt een rangorde gegeven van acht belangrijke loopbaanwaarden – te weten: deskundigheid, management, ondernemerschap, toewijding, uitdaging, balans werk/privé, zekerheid, zelfstandigheid – van meest tot minst belangrijk voor die persoon. Het instrument kan bij individuele personen worden ingezet bij vragen naar functie- of loopbaankeuze, bij teams of groepen kan het worden gebruikt om te zien in welke mate de individuele voorkeursvolgorden van loopbaanwaarden samenhangen met of verschillen van de belangrijke waarden binnen de organisatiecultuur. De voorkeursvolgorde voor de acht loopbaanwaarden wordt in een overzichtelijke grafiek op één pagina gepresenteerd, gevolgd door concrete suggesties en tips. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Scan

360 Feedback (gedrag)InteresseMobiliteitMotivatiePersoonlijkheidPiCompany

De CareerScan kan worden ingezet wanneer een medewerker informatie wil over de mate waarin zijn of haar huidige functie past bij de persoonlijkheid, competenties en waarden, of dat een andere functie wellicht beter zou passen. De CareerScan vraagt naar de drie relevante soorten input die nodig zijn om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, om een functionering- of loopbaangesprek voor te bereiden of om een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Gebruik van de CareerScan is met name zinvol bij persoonlijke heroriëntatie in het kader van de huidige functie dan wel bij een individuele noodzaak tot wisseling van functie of loopbaan zoals in een outplacementtraject. De CareerScan biedt overzichten van de meest geprefereerde loopbaanwaarden van de medewerker, van zijn/haar persoonlijkheidsprofiel en van de mate waarin hij/zij een aantal relevante competenties beheerst. Op basis daarvan wordt geadviseerd welke functiegebieden het best en welke het minst daarbij passen. Tevens wordt aangegeven wat het doorgroeipotentieel is, zowel in de richting van management als in die van professionele verdieping. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Pointer

InteresseMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

De Career Pointer helpt door gericht aan te geven op welke functies iemand zich met succes verder kan oriënteren en biedt concrete informatie over passende functies en vacatures. De voorbeeldfuncties linken namelijk direct door naar relevante functies op een vacaturesite. Er wordt aangegeven in welk mate de persoon openstaat voor verandering van functie of werkveld en in welke mate hij/zij geneigd is om daar ook planmatig actie op te ondernemen en met anderen te praten. De deelnemer krijgt een aantal concrete tips voor actie die passen bij zijn/haar eigen mate van openstaan en actiebereidheid. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Interest

Fase HR CyclusHrmForceInteresseMobiliteitMotivatieOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgever

In deze vragenlijst worden meerdere onderdelen met elkaar gematcht. 3 Vragen zijn daarbij leidend: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? Deze vragen worden middels 3 verschillende vragenlijsten uitvoerig gemeten. Naast inzage in deze 3 vragen worden de resultaten van de 3 vragenlijsten ook gecombineerd in een advies omtrent passende en minder passende beroepsgroepen.

Read details

BIT

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

• Ontworpen voor de praktijk van de studie-, beroepskeuze- en vroege loopbaanbegeleiding • Nu ook online beschikbaar met hernieuwde normen • Inzetbaar om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te helpen bij hun beroepskeuze Doel De BIT is ontworpen om de school- en beroepskeuze van de kandidaat vast te stellen. Doelgroep De test is bedoeld voor mannen en vrouwen in opleidingsniveau vmbo, havo en vwo. Beschrijving Het instrument kan helpen bij de bevestiging van keuzes, bij het afwegen van alternatieven, bij de planning van de persoonlijke ontwikkeling, bij het verruimen van de horizon en bij het begrijpen van ongenoegen over de opleiding, het beroep of de werkomgeving. Onlangs is de handleiding van de BIT volledig herzien met daarin opgenomen een beschrijving van de nieuwe normen. Het antwoordformulier voor afname via de pen-en-papiermethode is verbeterd en nu op A3 formaat. Normering Er zijn normen beschikbaar voor mannen en vrouwen binnen de volgende opleidingsniveaus: vmbo, havo, vwo. Op het online platform kunnen leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar uit het voortgezet onderwijs worden afgezet tegen de hernieuwde landelijke normen. Leerlingen uit het derde leerjaar kunnen op het internetplatform worden afgezet tegen normen uit de uitgave van 1999.

Read details
Contact