0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Fase HR Cyclus

LIV

InteresseMobiliteitPearson

• Vragenlijst gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model met onderliggende facetten • Tool speciaal ontwikkeld voor HRM loopbaanvraagstukken • Nu met verbeterde rapportage en uitgebreide normering Doel Het meer inzicht geven in iemands loopbaanperspectieven. Dit gebeurt aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden die met het zogenaamde RIASOC/PAKSOC-model in kaart worden gebracht. Doelgroep De Loopbaan Inzicht Vragenlijst is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, volwassenen met werkervaring en mensen aan het eind van hun loopbaan. Beschrijving De Loopbaan Inzicht Vragenlijst biedt handvatten aan volwassenen met loopbaanvraagstukken. Van jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, via volwassenen met vragen over het voortzetten van hun loopbaan tot de mensen die nog maar een paar jaar te werken hebben en zich afvragen hoe ze die gaan invullen. De LIV is gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model en biedt bij al deze loopbaanvragen inzicht in de interesses, kennis en vaardigheden van een persoon. Het gebruikte model is gemoderniseerd en uitgebreid met de volgende facetten: – Handenarbeid, buiten, techniek (Praktisch) – Natuurwetenschappen, theorie (Analytisch) – Creativiteit, kunst (Kunstzinnig) – Zorg, onderwijs (Sociaal) – Leiderschap, organiseren, scoren, status en macht (Ondernemend) – Structuur, zakelijkheid (Conventioneel) De LIV is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. Dit is te merken aan de vraagstelling, maar ook aan de uitslag en rapportage. Deze sluiten beter aan bij de situatie van volwassenen dan bij een test die oorspronkelijk is ontwikkeld voor scholieren. Normering De Loopbaan Inzicht Vragenlijst bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is een sorteertaak die ipsatief, dus zonder normen, wordt ingezet. Het tweede, genormeerde, gedeelte, is een vragenlijst met een vijfpuntsschaal. De normgroepen zijn uitgesplitst naar sekse en opleidingsniveau. In totaal zijn er zeven normgroepen beschikbaar. Voorbeeldrapportage

Read details

Leiderschapsrapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Leiderschaps Rapport geeft inzicht in de 8 competenties die volgens het SHL Leadership model kritisch zijn voor iemand die een organisatie moet kunnen leiden. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen een management focus, gebaseerd op een transactionele stijl van leidinggeven, en een leiderschapsfocus, gebaseerd op een transformationele stijl van leidinggeven. Op een viertal, voor een leider essentiele functiegebieden (visies ontwikkelen, doelen uitdragen, steun krijgen en succes boeken) wordt inzicht gegeven in de voorkeursstijl van de persoon. Voorbeeldrapportage

Read details

Learning Styles

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgever

Individueel leren wordt in toenemende mate beschouwd als een factor van belang in de persoonlijke ontwikkeling, hetgeen essentieel is in het huidige arbeidsklimaat waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze vragenlijst is samengesteld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop een kandidaat gewoonlijk met leeractiviteiten omgaat. Inzicht in de persoonlijke leervoorkeur stelt de medewerker in staat om leermogelijkheden effectiever te selecteren en te organiseren en aldus persoonlijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Read details

Leadership Improvement Plan

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

Het Leadership Improvement Plan is gebaseerd op het populaire Performance Improvement Plan van PiCompany. De rapportage geeft een helder beeld van hoe de verschillende leiderschapsrollen en hun onderliggende competenties zich verhouden tot de persoonlijkheid en het gedrag van een deelnemer. Het Leadership Improvement Plan brengt talent in kaart en maakt het gemakkelijker om te bepalen in welke leiderschapsrollen energie te steken, en de juiste ontwikkelingsactiviteit of actie te kiezen. Rapportage Het Leadership Improvement Plan combineert de resultaten van de Reflector Big Five Leadership (Wie ben ik?) en de Reflector 360 Leadership (Wat kan ik?). Per leiderschapsrol zijn er 4 ontwikkelmogelijkheden denkbaar: Kracht: U laat het gedrag van deze leiderschapsrol goed zien in uw werk (Wat kan ik?) en deze leiderschapsrol past goed bij uw persoonlijkheid (Wie ben ik?). Dit is dan ook één van uw sterke punten. Ervaren: U laat het gedrag van deze leiderschapsrol goed zien in uw werk (Wat kan ik?), maar deze leiderschapsrol past minder goed bij uw persoonlijkheid (Wie ben ik?). Dit betekent dat u deze rol goed beheerst, maar dat het u waarschijnlijk veel energie zal kosten om deze leiderschapsrol voortdurend te laten zien. Potentie: U laat het gedrag van deze leiderschapsrol minder goed zien in uw werk (Wat kan ik?), maar deze leiderschapsrol past wel goed bij uw persoonlijkheid (Wie ben ik?). Daarom zult u deze leiderschapsrol waarschijnlijk gemakkelijk kunnen laten zien of verder ontwikkelen. Zwakte: U laat het gedrag van deze leiderschapsrol minder goed zien in uw werk (Wat kan ik?). Ook past deze leiderschapsrol minder goed bij uw persoonlijkheid (Wie ben ik?). Dit vormt daarom een minder sterk punt. Voorbeeldrapportage  

Read details

Leadership

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

Op basis van deze vragenlijst ontstaat een overzicht van de management rollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die management rol. De afnametijd van de vragenlijst is ongeveer 15 minuten.

Read details

GOII

InteresseMobiliteitSHL/CEB

De “General Occupational Interest Inventory” (GOII) is een zelfbeschrijvingsvragenlijst die is ontworpen om uw interesses met betrekking tot verschillende werkactiviteiten en beroepsrichtingen systematisch in kaart te brengen. Ten aanzien van allerlei werkactiviteiten werd u gevraagd aan te geven of u de activiteit graag zou willen uitvoeren, niet zou willen uitvoeren, of dat het u niet uitmaakt of u de activiteit wel of niet zou moeten uitvoeren. De resultaten geven een indicatie van de mate waarin u belangstelling hebt voor verschillende werkzaamheden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De resultaten zeggen iets over uw belangstelling, maar niets over uw capaciteiten ten aanzien van de verschillende werkactiviteiten. Ook is het van belang u te realiseren dat de interesse van mensen voor bepaalde beroepsactiviteiten in de loop van de tijd kan veranderen. De geldigheidsduur van dit rapport is daarom niet onbeperkt. Ongenormeerde scores De resultaten van deze interessevragenlijst zijn in twee gedeelten gesplitst. Het eerste deel geeft de sterkte van uw interesses weer voor de verschillende werkterreinen op een “ongenormeerde” wijze. Genormeerde scores Het tweede gedeelte van dit rapport bestaat uit een profiel met daarin scores van 1 tot 10 op de verschillende gebieden. Dit zijn de resultaten van uw interesses ten opzichte van de normgroep Beroepsgroepen. Voorbeeldrapportage

Read details

Facet5

Consulting ToolsOntwikkelingPersoonlijkheidSelectie

Facet5 is de sterkste en helderste online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment, die managers en HR-professionals snel inzicht geeft in het gedrag, de motivatie, houding en ambitie van mensen. Facet5 is uniek omdat het wetenschappelijk grondig is onderbouwd én klare taal spreekt. Het zeer uitgebreide en toegankelijke persoonlijke rapport geeft antwoord op vragen als: – Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze (nieuwe) medewerker en wat kan ik van hem of haar in de praktijk verwachten? – Hoe kan ik de manager van deze persoon houvast bieden in de aansturing? – In welke competenties kan mijn medewerker nog groeien? – Op welke manier is deze persoon inpasbaar in een specifiek team? – Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering? De diepgang van Facet5 grenst aan het ongeloofwaardige. Deelnemers geloven vaak niet dat hun persoonlijke rapporten automatisch gegenereerd zijn, omdat de terugkoppeling zo to the point is. Hoe dit kan? Facet5 is gedurende vele jaren geperfectioneerd en uitgebouwd. Het systeem wordt jaarlijks door meer dan tienduizend mensen ingevuld en de informatie die het systeem daarmee verzamelt wordt voortdurend benut om het systeem verder te verfijnen en te verbeteren. Facet5 biedt verschillende toepassingen: – Focus op specifieke competenties – Audition: een beoordeling afgezet tegen een specifiek competentieprofiel – Teamscape: een vergelijking van individuele rapporten, samengevoegd in een teamrapportage – Focus op leidinggeven: een praktisch overzicht voor de manager, met do’s & don’t’s – Werkvoorkeuren: een overzicht van drijfveren en motivatie Voorbeeldrapportage

Read details

Employee Satisfaction

360 Feedback (gedrag)HrmForceMotivatieOntwikkeling

Middels een medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) worden medewerkers bevraagd over factoren zoals werkprocessen, werkbeleving, cultuur, de organisatie, het management, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en loyaliteit. Deze factoren worden vervolgens gecombineerd in een overzichtelijk en bewerkbaar groepsoverzicht.

Read details

Emotionele Intelligentie

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Emotionele Intelligentie rapport geeft u een beeld van de mate waarin iemand een aantal emotionele vaardigheden ontwikkeld heeft. Het rapport geeft tevens een aantal ontwikkeltips om deze vaardigheden te verbeteren. Voorbeeldrapportage

Read details

Effectiever Leren

OntwikkelingPersoonlijkheidSHL/CEB

Het Effectiever Leren rapport laat zien welke leerstijlen goed en minder goed aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de kandidaat en geeft vervolgens, afhankelijk van deze uitkomsten, een sterkte-zwakte analyse op een viertal leercompetenties. Aan de hand van deze resultaten en ondersteund door concrete ontwikkeltips kan de kandidaat zich richten op een effectiever wijze van leren. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact