0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Fase HR Cyclus

OPQ Persoonlijk Rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Persoonlijk Rapport is speciaal ontwikkeld om aan ‘ongetrainde’ kandidaten te geven. Het beschrijft de resultaten op de verschillende onderdelen op een relatief genuanceerde en persoonlijke wijze. In de praktijk blijkt dat kandidaten het erg prettig vinden om de resultaten te zien nadat ze een vragenlijst hebben ingevuld. Voorbeeldrapportage

Read details

OPQ

MobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

De OPQ32r (oftewel de OPQ) is werkelijk een werelds instrument dat consistente assessment en evaluatie op mondiale schaal mogelijk maakt. OPQ32r levert een beroepsmodel dat een helder kader biedt voor het interpreteren van complexe persoonlijkheidspatronen. Het beschrijft 32 dimensies van de geprefereerde gedragsstijl van mensen op hun werk, gegroepeerd binnen drie domeinen: – Relaties Met Mensen – Denkstijl – Gevoelens en Emoties De meerderheid van de kandidaten kan de vragenlijst online in minder dan 30 minuten afronden, een aanzienlijke verkorting van de tijd vergeleken met de voorgaande versie van de OPQ met gedwongen keuze. Met de nieuwe indeling van de vragenlijst, die het invullen makkelijker maakt, wordt ook het toepassingsbereik naar andere opleidingsniveaus uitgebreid. De vragenlijst en een breed aanbod aan rapporten met resultaten zijn beschikbaar in meer dan 30 talen. Er zijn tevens grote hoeveelheden vergelijkingsgroepen beschikbaar, die het mogelijk maken vergelijkingen te maken voor een specifieke functie, niveau, sector en culturele groep. Hieronder een overzicht van alle beschikbare rapportages met ondersteuning voor de te kiezen rapportage. Voorbeeldrapportage

Read details

MQ (Motivational Questionnaire)

MotivatieOntwikkelingSHL/CEB

De Motivatie vragenlijst meet 18 dimensies op persoonlijke titel. Zij geven een gestructureerd beeld van situaties en taken die het beste in iemand naar boven halen. Motivatie levert een unieke contributie in ons streven om de oorzaken van succesvolle prestaties te achterhalen, evenzeer als ook inzicht in persoonlijkheid, vaardigheden en kennis ons daarbij helpen. Des te meer uw organisatie in staat is om de aard van motivatie te begrijpen, des te succesvoller zullen uw werknemers bijdragen aan het gemeenschappelijke succes van de organisatie. Voorbeeldrapportage

Read details

Motivation

Fase HR CyclusHrmForceMotivatieOntwikkelingSegmentSelectieUitgever

Motivatie is een van de essentiële onderdelen van succes op het werk. De vragenlijst is ontwikkeld om medewerkers te helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt. In de motivatie vragenlijst wordt dan ook geanalyseerd welke factoren motiveren en welke factoren niet motiveren. De afnametijd is ongeveer 15 minuten.

Read details

Master Sales Skills Analysis 360

360 Feedback (gedrag)Master ManagementOntwikkeling

Master Sales Skills Analysis 360 (MSA) is een test van 48 verkoopvaardigheden met een bijbehorend functieprofiel. De test geeft een helder beeld van de verkoopvaardigheden waarmee een topverkoper zich onderscheidt van de rest. Als die vaardigheden duidelijk zijn, kan er gericht worden gewerkt aan initiatieven om de vaardigheden van de overige teamleden te ontwikkelen. Met het instrument kan ook het inkoopgedrag van de klant en de communicatiestijl van de verkoper worden bepaald. Overigens is de MSA ook toepasbaar in de dienstverlenende industrie en niet alleen voor de (harde) verkoop. Hoe bereidt iemand zich voor? – Met verkoopstatistieken? Worden deze aangeleverd of moet het zelf geregeld worden? – Planning? Wordt dit aangeleverd of moet het zelf geregeld worden? – Strategie? Worden dit bepaald of moet het zelf bedacht worden? – Opvolging? Wordt dit geregeld of moet men er zelf achter aan? Welke technieken worden toegepast? – Introduceren – Aandacht trekken & contact leggen – Omgaan met bezwaren – Behoeften analyseren – Klanttype inventariseren – Onderhandelen – Acceptatie verkrijgen – Presenteren – Afsluiten Verkoopt iemand voornamelijk op producteigenschappen, productvoordelen of toegevoegde waarde? Besteedt iemand genoeg tijd aan het vullen van de pipeline? Houdt iemand hit ratio’s bij en beseft de persoon in kwestie de consequenties van de cijfers? Kan iemand feiten illustreren, cijfers in de presentatie verwerken, uitrekenen welke voordelen de klant heeft bij afname, voordelen visualiseren? Heeft iemand enig idee welke indruk hij/zij achterlaat bij de klant? Stelt iemand de juiste prioriteiten? Worden de medewerkers wel op de juiste (succes) criteria aangesteld en aangestuurd? Krijgen werknemers de ruimte om zich te ontplooien? Voorbeeldrapportage

Read details

Master Person Analysis (MPA)

Master ManagementOntwikkelingPersoonlijkheidSelectie

Master Person Analysis (MPA) is één van de beste en meest gebruikte test instrumenten op de Europese markt. De test brengt voor een bepaalde functie snel en helder de gedragsvereisten in beeld. Het creëert onder meer een duidelijk uitgangspunt om de juiste persoon te selecteren. Het functieprofiel geeft ook aan welke gewenstegedrageigenschappen tot succes zullen leiden. Met de MPA wordt het voor zowel werknemers, collega’s als managers duidelijk welke persoonlijke eigenschappen vereist zijn om efficiënt te kunnen samenwerken. Wat wordt zoals onderzocht? Wat motiveert iemand? – Leiden prestaties op korte of lange termijn tot motivatie? – Kan iemand voor zichzelf opkomen? – Is de focus op één of meerdere zaken tegelijk? Kan de persoon met druk omgaan? Hoe beweegt hij/zij zich sociaal? – Is iemand emotioneel of rationeel ingesteld? – Is de persoon actief op zoek naar contact met anderen of vermijdt hij/zij contact? – Is iemand goed van vertrouwen of sceptisch ingesteld? Wat is zijn/haar manier van werken: – Houdt de persoon van grote lijnen of juist van details? – Kan iemand snel beslissen of moet alles gewikt en gewogen? – Is de focus op routine & procedures of innovatie & creativiteit? Hoe zit het met de volgende competenties? o Abstract overzicht o Delegerend vermogen o Behoefte aan zelfontwikkeling o Dominantie o Doorzettingsvermogen o Efficiëntie o Egocentriciteit o Empathie o Extraversie o Feitelijk inzicht o Generalist o Gevoel voor verantwoordelijkheid o Gevoeligheid o Horizon m.b.t. planning o Initiatief o Intuïtie en creativiteit o Kritisch oordeel o Motiverend vermogen o Nemen van risico’s o Onafhankelijkheid o Praktische instelling o Relationele vaardigheid o Sociaal impact o Sociale flexibiliteit o Stress management o Taakgerichtheid o Wijze van communiceren o Zelfstandigheid Waar ligt de nadruk in management functies? Aansturen personeel? Ontwikkeling & innovatie? Winstmaximalisatie? Planning & Procedures? Waar ligt de nadruk in commerciële functies? Verkopen? Beheren van accounts? Hoe communiceert iemand primair? o Vanuit een enthousiast perspectief? o Vanuit een ondersteunend perspectief? o Vanuit een pragmatisch perspectief? o Vanuit een analytisch perspectief? Welke rol ligt iemand het beste (belangrijk in teamverband)? o Hard werken en doen wat de baas zegt? o Talenten benutten en anderen aan het werk zetten? o Initiatieven ontplooien? o Ideeën bedenken? o De boer op gaan om informatie in te winnen? o Zaken kritisch toetsen op kwaliteit en haalbaarheid? o Onderdeel zijn van een team en daar voldoening uit halen? o Zaken tot een goed einde brengen die anderen hebben voorgekookt? En welke combinaties zijn er allemaal mogelijk? En wat zijn secundaire dan wel tertiaire kwaliteiten? Voorbeeldrapportage

Read details

Master Competence Analysis (MCA)

IntelligentieMaster ManagementSelectie

Master Competence Analysis (MCA) is een cognitieve vragenlijst voor het vaststellen van logische en analytische vaardigheden, ofwel het logisch redeneren. De resultaten leggen de vaardigheden vast voor taalkundig, cijfermatig en ruimtelijk inzicht. MCA onderzoekt niet wat iemand geleerd heeft, maar wat zijn of haar potentie is om bij te leren en hoe om te gaan met nieuwe en complexe situaties. Het is geen intelligentie test, want er wordt niet gekeken naar geheugencapaciteit of snelheid in het oplossen van vraagstukken. Wel wordt gekeken hoe lang kandidaten over bepaalde onderdelen doen en in welke mate vraagstukken succesvol zijn opgelost. De test wordt meestal ingezet om talentpotentieel te ontdekken onder bestaande of nieuwe werknemers en om vast te stellen of iemand intellectueel voldoening haalt (kan halen) uit zijn/haar werk of opleiding. Voor opleidingstrajecten en takenpakketten is het tevens interessant uit te vinden of iemand zijn uiterste beste moet doen om bij te blijven (boven zijn/haar niveau presteert) of het traject met het meeste gemak kan voltooien (onder zijn/haar niveau presteert). Tevens is het interessant te achterhalen of iemand gebaat is bij visueel en praktisch ingestelde opleidingen of juist in staat is om veel leesmateriaal tot zich te nemen. Anderzijds is de één gebaat bij kortstondige en heftige input (stoomcursus) en de ander bij meer langdurige trajecten (MBA). MCA kijkt dus niet of iemand goed kan rekenen, lezen, schrijven of ruimtelijk inzicht heeft, maar meer in welke mate deze combinatie van factoren van invloed zijn op het al dan niet succesvol uitvoeren van taken en volgen van opleidingen. Voorbeeldrapportage

Read details

Manager Plus Rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Manager Plus rapport is specifiek bestemd voor gebruik door HR professionals en lijnmanagers. Het bevat allerlei informatie die ondersteunend is voor selectiebesluiten. De rapportage bevat een overzicht van hoe iemand verkiest te werken oftewel zijn/haar gedrag op het werk (omgang met andere mensen, benadere van taken en gevoelens & emotie), de vermoedelijke invloed van de kandidaat op het team en de waarschijnlijke prestaties op competenties. Voorbeeldrapportage

Read details

Management Competentie Rapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Management Competentie Rapport geeft inzicht in de competenties op het gebied van managementvaardigheden van de kandidaat. De resultaten geven een handvat om (toekomstige) managers te wijzen op aanwezige/ minder aanwezige competenties en ontwikkelmogelijkheden om te groeien naar of binnen een managementpositie. Voorbeeldrapportage

Read details

Loopbaanwijzer

MobiliteitPersoonlijkheidSHL/CEB

Doel van dit rapport is om meer inzicht te krijgen in de eigen gedragsvoorkeuren, reeds sterk ontwikkelde en minder ontwikkelde competenties en de match met werksituaties op basis van de eigen drijfveren. Tezamen met de leer oriëntatie maken de resultaten inzichtelijk in hoeverre de kandidaat  zich verder kan ontwikkelen binnen zijn/haar loopbaan of richting andere loopbaantrajecten. Hiertoe is ook van belang dat u ontwikkelaspecten in kaart brengt en activiteiten hiertoe plant om uw competenties te versterken. Dit rapport heeft als zodanig de vorm van een werkboek. Wanneer effectief: – Medewerkers willen zelf door groeien in een (ander) loopbaanpad – Herstructurering of reorganisatie, heroverweging van loopbanen – Binding van medewerkers, ‘engagement’ – Vergroot kansen/rendement voor de werknemers en werkgevers – Verkleint de bedreigingen als uitval of ongemotiveerd personeel. Voordelen: – Korte invultijd (maximaal 35 minuten) -> direct starten – Legt focus op kwaliteiten, niet op tekortkomingen en mogelijke problemen – Toekomstgericht – Stimuleert zelfredzaamheid van kandidaat-> kandidaat moet in actie komen – Inclusief werkboek en concreet actieplan. Rapportage: I : Versterk loopbaancompetenties In het eerste onderdeel worden de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst samengevat voor loopbaancompetenties. Welke competenties, gebaseerd op gedragsvoorkeuren, passen in meer of mindere mate bij de kandidaat? II : Match drijfveren met de toekomstige situatie In het tweede deel volgen de resultaten van de motivatievragenlijst. Deze zijn weergegeven in termen van werksituaties en in hoeverre deze motiveren. Zijn deze resultaten herkenbaar? Wat betekent dit voor de inzet van kwaliteiten, e.d.? III : Bepaal leeroriëntatie In deel drie wordt de leeroriëntatie, of voorkeur voor leerstijlen, samengevat. Deze resultaten zijn (mede) van belang bij het bepalen hoe de kwaliteiten te versterken en ontwikkelen. IV : Plan en stuur activiteiten Tot slot mag de kandidaat zelf aan de slag. Er worden concreet activiteiten benoemd en gepland die de kandidaat gaat ondernemen. Het betreft hier SMART doelen: Specifiek omschreven, Meetbaar als het gaat om (tussen) resultaten, Aantrekkelijk (motiverend), Resultaatgericht (gekoppeld aan concrete resultaten) en Tijdsgebonden (in een bepaald te overzien tijdsbestek te realiseren). Voorbeeldrapportage

Read details
Contact