0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

360 Feedback (gedrag)

Cubiks 360

360 Feedback (gedrag)CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentUitgever

Toekomstgerichte organisaties erkennen het belang van ontwikkeling. Het opnemen van 3600 beoordelingen in functioneringsgesprekken is hierin zeer waardevol. Het resultaat is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun eigen gedrag door de ogen van anderen te zien. Dit zorgt voor een sterker zelfbewustzijn en vergemakkelijkt het stellen van doelen en ontwikkelen van vaardigheden. Cubiks 360⁰ is een flexibel en volledig naar behoefte aan te passen 360⁰ feedbacksysteem. Het is snel, efficiënt en eenvoudig in gebruik. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om per sessie meerdere beoordelingen af te ronden. Een grotere betrokkenheid van beoordelaars vertaalt zich in betere resultaten en meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van je medewerkers. Flyer Cubiks 360

Read details

Cubiks Teamrollen

360 Feedback (gedrag)CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentUitgever

De Cubiks Teamrollen vragenlijst is een nieuw online instrument dat ontwikkeld is om organisaties de typische verschillende rollen die individuen innemen in een groepsverband te laten begrijpen. Door gebruik te maken van de informatie die gegenereerd is door de vragenlijst kunnen managers en teamleden: – Herkennen wat het voorkeursgedrag van individuen is wanneer deze in een team werken – Begrijpen hoe acties en gedragingen aangepast kunnen worden in verschillende team situaties – Persoonlijke ontwikkelinitiatieven plannen – Het mogelijk maken om effectiever samen te werken Middels een aantal stappen is het gebruiksvriendelijke instrument in staat een gedetailleerde analyse van een persoon te maken en aan de hand hiervan een van de zeven verschillende teamrollen toe te kennen. Het instrument geeft ook inzicht in de sterke punten en valkuilen gerelateerd aan iedere teamrol. Flyer Teamrollen Voorbeeldrapportage Teamrollen

Read details

Sfeer van Invloed 360° feedback

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingTalentScanner

360° feedback houdt in dat een aantal personen rondom een kandidaat betrokken wordt bij het verzamelen van informatie over diens gedrag. Naast zelfreflectie wordt de kandidaat dus gevraagd om mensen in zijn omgeving (leidinggevenden, collega’s, medewerkers….) vragenlijsten in te laten vullen. Aanvullend op het standaard Sfeer van invloed rapport wordt een hoofdstuk toegevoegd waarin de resultaten van deze feedback afgezet worden tegen het Sfeer van invloed profiel van de kandidaat. De uitkomsten van de Sfeer van invloed 360° feedback vragenlijst bieden kandidaten de mogelijkheid eigen scores te vergelijken met die van hun omgeving en zodoende ontwikkelpunten helderder te formuleren. Het geeft mensen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met betreffende feedbackgevers om te achterhalen waar eventuele verschillen in scores op gebaseerd zijn. Voorbeeldrapportage Sfeer van Invloed 360 Flyer Sfeer van Invloed 360

Read details

UCF 360

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingSHL/CEB

Dankzij het gebruik van SHL’s gevalideerde set van competenties of van specifieke competenties van de organisatie, kunnen klanten een vragenlijst ontwikkelen die slechts voor die competenties van toepassing is die specifiek zijn aan de organisatie en de rol waarop zij focussen. Er werd een gebruiksvriendelijk rapport ontworpen om het feedback proces te vergemakkelijken. Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. De mogelijkheid om de belangrijkheidsscores van medewerker en manager te vergelijken voor elk van de specifieke competenties, waarbij de nadruk ligt op de verschillen in waarneming van de prioriteiten en vereisten. Een aparte sectie die de hoogste en laagste scores aangeeft die kunnen gebruikt worden om concrete ontwikkelingsobjectieven te bepalen. Optionele rapportering van de antwoorden van de deelnemers op specifieke vragen van de organisatie. Voorbeeldrapportage

Read details

Team Roles

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

De kandidaat vult thuis of op de werkplek een online vragenlijst in met de focus op teamrollen. Dit geeft een overzicht van de groepsrollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die groepsrol.

Read details

Rollen Rapport

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Rollen Rapport bestaat uit drie onderdelen: groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkersstijlen. Het rapport geeft daarmee inzicht in de rol die de persoon inneemt in een groep en de wijze waarop hij/zij leiding geeft. Het rapport is geinspireerd op de theorie van Belbin. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Self Appraisal

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Reflector Self Appraisal is een zelfbeoordelinglijst met betrekking tot competenties die door een medewerker kan worden ingevuld wanneer deze zichzelf systematisch wil beoordelen op de mate waarin hij/zij een aantal specifiek gekozen competenties beheerst en wat daarin nog verbeterd kan worden. Het kan daarbij gaan om competenties die relevant zijn voor de huidige functie dan wel andere competenties in het perspectief van functieverbreding of loopbaankeuze. De Reflector Self Appraisal kan voornamelijk worden ingezet wanneer een medewerker wil leren om in termen van competenties over diens eigen gedrag in werkcontexten na te denken en te communiceren. De resultaten kunnen door hem/haar gebruikt worden om het gesprek met relevante anderen als leidinggevende of coach voor te bereiden. De Reflector Self Appraisal geeft een overzicht van het oordeel van de medewerker over zichzelf. Dit overzicht wordt voor de geselecteerde competenties als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende teksten. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector Appraisal

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

De Reflector Appraisal kan worden ingezet ten behoeve van het structureren van gesprekken tussen een medewerker en diens leidinggevende over de mate waarin de medewerker de vereiste competenties in het werk beheerst en wat er nog verbeterd kan worden. Periodiek vindt dat doorgaans plaats in de vorm van een functionering- of beoordelingsgesprek. De Reflector Appraisal is een beoordelingslijst met betrekking tot de relevante competenties voor de functie van de medewerker. Medewerker en leidinggevende vullen die lijst beide voorafgaand aan het gesprek daarover in. De Reflector Appraisal geeft een overzicht van de verschillen tussen het oordeel van de medewerker over zichzelf en de oordelen van diens leidinggevende. Dit overzicht wordt voor de relevante competenties voor de functie als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende tekstjes. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector 360 Leadership

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Bij dergelijke vragen kan de Reflector 360 Leadership helpen. Reflector 360 Leadership rapporteert over wat iemand concreet aan gedrag laat zien gebaseerd op de verschillende leiderschapsrollen. Hiermee levert het instrument een belangrijk inzicht in het vermogen om leiderschapsrollen te vervullen/ of te ontwikkelen. Reflector 360 Leadership rapporteert vanuit het perspectief van de medewerker zelf en het perspectief van andere personen, zoals een leidinggevende, collega’s, medewerkers en klanten. Feedback vanuit deze verschillende perspectieven biedt waardevolle aanknopingspunten voor gesprekken over de inzet en ontwikkeling van leiderschapsrollen. De Reflector 360 Leadership kan hierdoor worden ingezet in diverse management development- en/ of coachingstrajecten, en ter voorbereiding van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Combinatie met Reflector Big Five Leadership Naast de Reflector 360 Leadership kunt u ook een persoonlijkheidsvragenlijst inzetten die dezelfde leiderschapsrollen belicht vanuit persoonlijkheidsperspectief. U combineert dan inzicht in iemands talenten met inzicht in iemands, in de praktijk bewezen, capaciteiten. Hierdoor wordt direct de balans inzichtelijk tussen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’. Beide instrumenten zijn gebaseerd op het goed onderzochte, internationaal geaccepteerde en praktisch inzetbare waardenmodel van Quinn. Voorbeeldrapportage

Read details

Reflector 360

360 Feedback (gedrag)OntwikkelingPiCompany

Reflector 360 kan worden ingezet wanneer informatie nodig is over hoe de mensen in de omgeving (baas, collega, medewerker, klant) van een medewerker oordelen over de mate waarin deze persoon de competenties beheerst die voor het dagelijks werk vereist zijn. Reflector 360 bevraagt daarover deze hele “kring” (360 graden) van mensen via een systematische vragenlijst. Reflector 360 biedt daarmee input die gebruikt kan worden om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, een functionering- of loopbaangesprek voor te bereiden dan wel een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Daarnaast kan Reflector 360 bij een gehele groep of een team worden ingezet om te zien welke competenties collectief goed door die groep of dat team beheerst worden dan wel voor verbetering vatbaar zijn. Reflector 360 geeft een overzicht van de verschillen tussen het oordeel van de respondent over zichzelf en de oordelen van diens omgeving, zowel gemiddeld over alle beoordelaars tezamen als uitgesplitst naar verschillende groepen in de omgeving. Dit overzicht wordt voor de door de gebruiker geselecteerde competenties als geheel gegeven maar ook voor daarbij behorende concrete gedragsindicatoren. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende tekstjes. Voor studenten is er een speciale Student Reflector uitgave. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact